Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

A. Vacation destinations - Unit 14 trang 150 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.2 trên 25 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 14 - Vacation destinations

A. VACATION DESTINATIONS

1. Complete the dialogue - Hoàn thành đoạn hội thoại

Lan:         What are you going to do this summer vacation?

Liz:          I ___ ___ ___ ___ Da Nang.

Lan:         How long ___ you ___ ___stay?

Liz:          I ___ ___ ___ ___for 4 days.

Lan:         Where ___ ___ ___ ___stay?

Liz:          I ___ ___ ___ ___ in a hotel.

Lan:         What ___ ___ ___ to do there?

Liz:          I ___ ___ ___visit Cham Museum and Hoi An ancient town.

               I ___ ___ ___visit some of my friends as well.

 

Đáp án:

Lan:         What are you going to do this summer vacation?

Liz:          I am going to visit Da Nang.

Lan:         How long are you going to stay?

Liz:          I am going to stay for 4 days.

Lan:         Where are you going to stay stay?

Liz:          I am going to stay in a hotel.

Lan:         What are you going to do there?

Liz:          I am going to visit Cham Museum and Hoi An ancient town.

                I am going to visit some of my friends as well.

 

2. Match the answers to the questions. - Nối câu trả lời với câu hỏi

Questions

Answers

1) What is he going to do this weekend?

2) Who is he going with?

3) How long is he going to stay?

4) Where is he going to stay?

5) What is he going to do there?

a)   He’s going to stay with his grandparents.

b)   He’s going to stay for two days.

c)   He’s going to visit his home village.

d)   He’s going with his uncle and aunt.

e)   He’s going to visit the village’s pagoda and his uncle’s farm.

 

Đáp án:

1 - c       2 - d       3 - b      4 - a       5 - e

 

3. Write your own plan for this summer vacation. Answer the questions. - Viết kế hoạch của bạn cho kì nghỉ hè này. Trả lời các câu hỏi

a)   Where are you going?

b)   For how long?

c)   Who are you going with?

d)   Where are you going to stay?

e)   What are you going to do there?

 

Example answer:

a) I am going to visit my home village

b) I am going to stay for 2 weeks

c) I am going alone

d) I am going to stay with my grandparents

e) I am going to visit my aunt's house, go fishing and play cards with my cousins

 

4. Write the sentences - Viết câu

Example:

Peter / play tennis

Peter is going to play tennis.

Janet / play volleyball / table tennis

Janet is not going to play volleyball. She is going to play table tennis.

a)   He / play football

b)   Tom / watch TV all day / visit his grandmother

c)   You / go jogging

d)   She / listen to music / play the piano

e)   We / stay at home tonight / eat out with some friends

 

Đáp án:

a) He is going to play football

b) Tom is not going to watch TV all day. He is going to visit his grandmother

c) I am going to go jogging

d) She is not going to listen to music. She is going to play the piano

e) We are not going to stay at home tonight. We are going to eat out with some friends

 

5. Complete the questions - Hoàn thành câu hỏi

Example: What are you going to do this weekend?

I’m going to visit the museum.

a)   Where....................................... this summer vacation?

-      I’m going to take a trip to Thailand.

b)   How long........................................ at her uncle’s house?

-      She’s going to stay there for two weeks.

c)   Who............................................................................. ?

-      I’m going to play ping pong with my neighbors.

d)   What.............................................................. next week?

-      They’re going to visit Thien Mu Pagoda.

 

Đáp án:

a) are you going to visit 

b) is she going to stay

c) are you going to play ping pong with

d) are they going to visit

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan