Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Test yourself - Unit 14 trang 160 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
3.6 trên 22 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 14 - Test yourself

TEST YOURSELF

1. Complete the sentences below the pictures - Hoàn thành các câu dưới tranh (6 points)

1

 

Đáp án:

a) He is playing badminton

b) They are swimming

c) I am watching TV

 

2. Complete the sentences - Hoàn thành các câu ( 10 points)

a)

He is — a video game.

(play)

 

b)

They are —

(jog)

 

c)

She — aerobics every day.

(do)

 

d)

We — tennis every Sunday morning.

(play)

 

e)

They usually — swimming.

(go)

 

f)

1 sometimes — tennis.

(play)

 

g)

Nga — TV every evening.

(watch)

 

h)

We often _ fishing in the summer.

(go)

 

i)

j)

He — in the living room every day.

They__ __ TV.

(read)

 

(watch)

 

 

Đáp án:

a) playing

b) jogging

c) does

d) play

e) go

f) play

g) watches

h) go

i) reads

j) are watching

 

3. Listen. Write the letters of the pictures to match the phrases - Nghe. Viết các từ của tranh phù hợp với cụm từ (4 points)

2

 

Đáp án:

 

4. Write. What are they going to do? Use the words in the box - Viết. Họ định làm gì? Sử dụng từ trong bảng (5 points)

Visit             go             see             stay

a)   Nam __ __ to __ Ho Chi Minh City.

b)   Vui and Chi __ __ to __ a movie.

c)   I __ __ to __ fishing tomorrow.

d)   Lan and Nga __ __ to __ near Ha Long Bay

e)   We __ __ to __ Nha Trang Beach this weekend.

 

Đáp án:

a)   Nam is going to visit Ho Chi Minh City.

b)   Vui and Chi are going to see a movie.

c)   I am going to go fishing tomorrow.

d)   Lan and Nga are going to stay near Ha Long Bay

e)   We are going to visit Nha Trang Beach this weekend.

 

5. About you. Answer - Trả lời câu hỏi về bạn (5 points)

a)   Do you often play badminton?

b)   Do you go jogging?

c)   Do you go to the movies?

d)   How often do you go fishing?

e)   What’s your favorite sport?

 

Example answer:

a) Yes, I do

b) Yes, I do

c) Yes, I do

d) I rarely go fishing

e) I like volleyball

 

6. Write five sentences. What are they going to bring? - Viết 5 câu. Họ định mang theo những gì? (5 points)

3

4

 

Đáp án:

Ba and Lan are going to bring a fish, some bananas, a knife, some meat, a can and an orange

Nam and Nga are going to bring a bottle of water, a can of orange juice and a can of coca cola

Minh is going to bring a tent

Tien is going to bring a camera

Tuan is going to bring a football, a racket to play badminton

 

7. Write five sentences. What do you do...? - Viết 5 câu. Bạn làm gì...? (5 points)

a) In the morning

b) In the afternoon

c) In the evening

d) On the weekend

e) In the summer vâction

 

Example answer:

a) I go jogging

b) I play badminton

c) I learn

d) I go out with friends

e) I go to my home village

 

8. Write five sentences. Hoee often do you go to these places? - Viết 5 câu. Bạn có thường đi đến những địa điểm này? (10 points)

a) zoo

b) movie

c) beach

d) park

e) forest

 

Example answer:

a) I rarely go to the zoo

b) I sometimes go to the movie

c) I go to the beach every summer

d) I often go to park

e) I seldom go to forest

 

Total: 50 points

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan