Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

B. Free time plans - Unit 14 trang 152 sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 6

Bình chọn:
4.4 trên 13 phiếu

Hướng dẫn giải sách bài tập Tiếng Anh 6 Unit 14 - Free time plans

B. FREE TIME PLANS

1. Complete the dialogues - Hoàn thành đoạn hội thoại

a)    

A: So, you __ __ __ visit Hue?

B: That’s right. This summer holiday.

A: You are so lucky!

b)    

A: Hi, Lan. We __ __ __ play badminton now.

Do you want to join us?

B: Great! Let’s go.

c)    

A: What __ you __ __do tonight?

B: I __ __ __ see a new film.

A: What film __ it?

B: It __ "The Hot Summer’. What about you?

Are you __ __ do anything tonight?

A: I __ __ __ visit my grandparents with my mother.

We __ __ to have dinner with them.

B: Have a good time, then.

A: Thank you. Same to you.

 

Đáp án:

a) going to visit 

b) are going to

c) are - going to

am going to see

is

is

going to

am going to visit

are going

 

2. Write sentences about Hoa's tomorrow plan. Use be going to. - Viết câu về kế hoạch ngày mai của Hoa. Sử dụng be going to

Morning: jog round the park with Mai, visit grandmom.

Afternoon: play badminton with Chi, help mom do the housework.

Evening: see a movie at the New Age Theater.

Example:

Tomorrow morning, Hoa's going to jog round the park with Mai.

 

Đáp án:

Tomorrow morning, Hoa is going to visit grandmom. In the afternoon, she is going to play badminton with Chi and help mom do the housework. In the evening she is going to see a movie at the New Age Theater

 

3. Write what you are going to do on the weekend. - Viết những gì bạn định làm vào cuối tuần

Begin:

On Saturday morning, I’m going to................................

On Saturday afternoon..................................................

On Saturday evening.....................................................

On Sunday morning......................................................

On Sunday afternoon....................................................

On Sunday evening....................................................... 

 

Example answer:

On Saturday morning, I’m going to school

On Saturday afternoon, I’m going to school library

On Saturday evening, I’m going to learn English

On Sunday morning, I’m going to play games

On Sunday afternoon, I’m going to do housework

On Sunday evening, I’m going to watch TV

 

4. Complete the sentences with the verbs from the box. - Hoàn thành câu với động từ trong bảng

see

watch

go

bring

visit

stay

a)   Maria is going to ………. her classmates tomorrow evening.

b)   We are going to ………. with our grandmother for three days.    

c)   I’m going to ………. a table tennis tournament on TV.

d)   She is going to ………. an interesting movie at Tan Tan Movie Theater tonight   

e)   He is going to ………. some flowers to his friend’s party.

f)   They are going to ……….. sailing with me tomorrow.

 

Đáp án:

a) stay

b) visit

c) watch

d) see

e) bring

f) go

 

5. Complete the dialogue - Hoàn thành đoạn hội thoại

Lan: Are you doing anything tomorrow morning?

Chi: I.....................................................................

And tomorrow afternoon, I.........................................

What about you?

Lan: I........................................................................

Tomorrow evening, I.................................................

Do you want to join us?

Chi: Great!

 

Example answer:

Lan: Are you doing anything tomorrow morning?

Chi: I am going to jog

And tomorrow afternoon, I am going to visit my grandparents

What about you?

Lan: I am going to play badminton in the afternoon

Tomorrow evening, I am going to have a sleep party

Do you want to join us?

Chi: Great!

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan