Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 trang 110, 111, 112, 113, 114: Ôn tập phép cộng và phép trừ - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.3 trên 7 phiếu

Tính nhẩm. Đặt tính rồi tính: 330 + 195; 808 + 59. Số? a) Thêm 40 b) Bớt 70. Tính rồi nối để biết thuyền cập bến nào (theo mẫu). Làm theo mẫu. Đúng ghi đ, sai ghi s. Mai có 36 cái bút chì. Mai tặng các bạn một số bút chì và thấy còn lại 8 cái. Hỏi Mai đã tặng các bạn bao nhiêu cái bút chì? Một trang trại có 519 con bò mẹ và 328 con bò con. Hỏi trang trại đó có tất cả bao nhiêu con bò mẹ và bò con?

Câu 1 trang 110, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tính nhẩm

70 + 60 = .....                      90 + 20 = .....                      40 + 80 = .....

100 - 30 = .....                     200 - 50 = .....                     600 - 80 = .....

700 + 100 = .....                  200 + 300 = .....                  400 + 600 = .....

600 - 400 = .....                   900 - 200 = .....                   1000 - 100 = .....

Lời giải:

70 + 60 = 130                    90 + 20 = 110                      40 + 80 = 120

100 - 30 = 70                     200 - 50 = 150                    600 - 80 = 520

700 + 100 = 800                200 + 300 = 500                 400 + 600 = 1000

600 - 400 = 200                 900 - 200 = 700                  1000 - 100 = 900

Câu 2 trang 110, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính

330 + 195                 808 + 59                  409 - 278                   193 - 48

Lời giải:

Câu 3 trang 110, 111 VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Số?

a) Thêm 40

Mẫu:

b) Bớt 70

Lời giải:

a)

b)

Câu 4 trang 111, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tính rồi nối để biết thuyền cập bến nào (theo mẫu)

Lời giải:

Câu 5 trang 112, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Câu 6 trang 112, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Làm theo mẫu

206 + 120 = 326 

120 + 206 = 326

326 - 206 = 120

326 - 120 = 206

Lời giải:

900 + 58 = 958

58 + 900 = 958

958 - 58 = 900

958 - 900 =  58

Câu 7 trang 113, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Đúng ghi đ, sai ghi s.

74 < 8 + 64    .....              46 > 52 - 12     .....

61 = 6 + 55    .....              39 < 53 - 14     .....

89 > 9 + 80    .....              22 = 11 + 11     .....

Lời giải:

74 < 8 + 64    s              46 > 52 - 12      đ

61 = 6 + 55    đ             39 < 53 - 14       s

89 > 9 + 80    s              22 = 11 + 11     đ

Câu 8 trang 113, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Lời giải:

Tóm tắt

Có: 36 cái bút chì

Còn lại: 8 cái

Cho đi: ... cái?

Bài giải

Số bút chì mà bạn Mai đã tặng các bạn là:

   36 - 8 = 28 (cái)

Đáp số: 28 cái bút chì

Câu 9 trang 113, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Lời giải:

Tóm tắt:

Bò mẹ: 519 con

Bò con: 328 con

Tổng: ... con?

Bài giải

Số con bò mẹ và bò con có tất cả là:

   519 + 328 = 847 (con)

Đáp số: 847 con

Câu 10 trang 114, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:

Câu 11 trang 114, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Trong giờ ra chơi, các bạn học sinh vào thư viện. Có 28 bạn nữ, số bạn nam nhiều hơn số bạn nữ là 19 bạn. Hỏi có bao nhiêu bạn nam vào thư viện?

 

Lời giải:

Tóm tắt

Nữ: 28 bạn

Nam hơn nữ: 19 bạn

Nam: ... bạn?

Bài giải

Số bạn nam vào thư viện là:

     28 + 19 = 47 (bạn)

Đáp số: 47 bạn

Câu 12 trang 114, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Thử thách:

Lời giải:


Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan