Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 trang 79, 80, 81: Kiểm tra - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
2.3 trên 6 phiếu

Nối (theo mẫu). Đặt tính rồi tính. Tính. Khoanh vào hình để thể hiện tổng số hình tròn hai loại. Khoanh vào phần nhiều hơn của số hình tròn màu xanh so với số hình tròn màu đen. Đúng ghi đ, sai ghi s. Lan đọc được 12 quyển truyện. Hùng đọc được ít hơn Lan 4 cuốn truyện. Hỏi Hùng đọc được bao nhiêu cuốn truyện? Đo rồi tính độ dài đường gấp khúc ADBC.

Câu 1 trang 79

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Lời giải:

Câu 2 trang 79

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Lời giải:

Em tính nhẩm kết quả các phép trừ rồi nối với số thích hợp.

Câu 3 trang 79

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

21 + 57                                                68 – 5

Lời giải:

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng hàng thẳng cột với nhau.

- Trừ lần lượt từ phải sang trái.

Câu 4 trang 79

Câu hỏi:

Tính.

7 + 4 = .....                               6 dm + 5 dm – 7 dm = ....

5 + 9 = .....                               12 l – 3 l + 9 l = ....

Lời giải:

7 + 4 = 11                                6 dm + 5 dm – 7 dm = 4 dm

5 + 9 = 14                                12 l – 3 l + 9 l = 18 l

Câu 5 trang 80

Câu hỏi:

Khoanh vào hình để thể hiện tổng số hình tròn hai loại.

Lời giải:

Câu 6 trang 80

Câu hỏi:

Khoanh vào phần nhiều hơn của số hình tròn màu xanh so với số hình tròn màu đen.

Lời giải:

Câu 7 trang 80

Câu hỏi:

Đúng ghi đ, sai ghi s.

Lời giải:

Câu 8 trang 80

Câu hỏi:

Lan đọc được 12 quyển truyện. Hùng đọc được ít hơn Lan 4 cuốn truyện. Hỏi Hùng đọc được bao nhiêu cuốn truyện?

Lời giải:

Số cuốn truyện Hùng đọc được là

12 – 4 = 8 (cuốn truyện)

Đáp số: 8 cuốn truyện


Câu 9 trang 81

Câu hỏi:

Đúng ghi đ, sai ghi s.

Lời giải:


Câu 10 trang 81

Câu hỏi:

Đo rồi tính độ dài đường gấp khúc ADBC.

Lời giải:

Học sinh đo độ dài các đoạn thẳng AD, DB, BC rồi tính độ dài đường gấp khúc ADBC.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan