Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 137, 138, 139: Kiểm tra - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.2 trên 6 phiếu

Viết các số 98, 43, 74, 25 theo thứ tự từ lớn đến bé. Đúng ghi đ, sai ghi s. Điền số thích hợp vào chỗ chấm. Đặt tính rồi tính. Đo rồi tính độ dài đường gấp khúc ABCD. Vẽ thêm kim giờ và kim phút. Trong dịp lễ 20/11 vừa qua, khối lớp Bốn và lớp Năm làm 70 chậu sen đá tặng thầy cô, trong đó khối lớp Năm làm được 47 chậu. Hỏi khối lớp Bốn đã làm được bao nhiêu chậu sen đá ?

Câu 1 trang 137, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

Nối (theo mẫu).

Lời giải:

Câu 2 trang 137, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

Viết các số 98, 43, 74, 25 theo thứ tự từ lớn đến bé.

.......................................................................................................................................................

Lời giải:

Ta có 98 > 74 > 43 > 25

Vậy các số theo thứ tự từ lớn đến bé là 98, 74, 43, 25.

Câu 3 trang 137, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

Đúng ghi đ, sai ghi s.

Biết số bị trừ và số trừ lần lượt là 55 và 37. Vậy:

Lời giải:

Câu 4 trang 137, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

Điền số thích hợp vào chỗ chấm.

a) 7 dm = .... cm                                  b) 90 cm = .... dm

Lời giải:

a) 7 dm = 70 cm                                  b) 90 cm = 9 dm

Câu 5 trang 138, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

Đúng ghi đ, sai ghi s.

Lời giải:

Câu 6 trang 138, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

38 + 56                        49 + 7                          92 – 43                        93 – 4

Lời giải:

Câu 7 trang 138, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

Đo rồi tính độ dài đường gấp khúc ABCD.

Lời giải:

Học sinh tự đo rồi tính tổng độ dài 3 đoạn thẳng.

- Đo độ dài các đoạn thẳng AB, BC, CD.

- Độ dài đường gấp khúc ABCD bằng tổng độ dài 3 đoạn thẳng AB, BC và CD.

Câu 8 trang 139, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

a) Vẽ thêm kim giờ và kim                                         b) Vẽ thêm kim giờ và kim

 phút để đồng hồ chỉ: 8 giờ.                                          phút để đồng hồ chỉ: 20 giờ.

Lời giải:

Ở cả hai trường hợp ta vẽ như sau:

Câu 9 trang 139, VBT Toán 2 tập 1 - CTST

Câu hỏi:

Lời giải:

Số chậu sen đá của khối Bốn làm được là

70 – 47 = 23 (chậu)

Đáp số: 23 chậu

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan