Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 trang 62, 63, 64, 65: Em làm được những gì? - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

a) Nối hình ảnh phù hợp với số. b) Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị. c) Sắp xếp các số 224, 420, 402, 240 theo thứ tự từ bé đến lớn. Viết số thích hợp vào chỗ chấm. a) Hai chìa khóa của các phòng chưa được viết số là: phòng số …. và phòng số …. b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Tô màu vào chiếc xe có số lớn nhất. Bến xe thứ nhất có 37 chiếc xe, bến xe thứ hai có ít hơn bến xe thứ nhất 12 chiếc xe. Hỏi bến xe thứ hai có bao nhiêu chiếc xe?

Câu 1 trang 62, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

a) Nối hình ảnh phù hợp với số.

b) Viết số thành tổng các trăm, chục, đơn vị.

224 = ………………………………………..

420 = ……………………………………….

402 = ……………………………………….

240 = ……………………………………….

c) Sắp xếp các số 224, 420, 402, 240 theo thứ tự từ bé đến lớn.

                        … ; …. ; …. ; ….

Lời giải:

a)

b) 224 = 200 + 20 + 4

    420 = 400 + 20

    402 = 400 + 2

    240 = 200 + 40

c) Ta có 224 < 240 < 402 < 420

Vậy các số  viết theo thứ tự từ bé đến lớn là 224, 240, 402, 420.

Câu 2 trang 63, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số và đọc số.

Lời giải:


Câu 3 trang 63, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:


Câu 4 trang 63, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

Ta thấy số ghi trên ngôi nhà đứng sau lớn hơn ngôi nhà liền trước nó 2 đơn vị.

Từ đó em viết số vào các ngôi nhà còn thiếu.


Câu 5 trang 64, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Dưới đây là chìa khóa của các phòng từ số 401 đến 410.

a) Hai chìa khóa của các phòng chưa được viết số là: phòng số …. và phòng số ….

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Biết rằng chìa khóa dài hơn là của phòng có số lớn hơn.


Lời giải:

a) Hai chìa khóa của các phòng chưa được viết số là: phòng số 404 và phòng số 410.

b) Ta có 404 < 410. Biết rằng chìa khóa dài hơn là của phòng có số lớn hơn.

Nên ta điền như sau:

Câu 6 trang 64, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tô màu vào chiếc xe có số lớn nhất.

Lời giải:

Ta có: 297< 328 < 350 < 401 nên ta tô màu vào chiếc ô tô ghi số lớn nhất là 401.

Học sinh tự tô màu.

Câu 7 trang 65, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:


Lời giải:

Bến xe thứ hai có số chiếc xe là

37 – 12 = 25 (chiếc xe)

Đáp số: 25 chiếc xe

Câu 8 trang 65, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng.

An định dùng một đoạn dây kẽm dài 2 dm để uốn thành một cái khung hình tam giác như hình dưới đây.

Đoạn dây của An có đủ để uống cái khung đó không?

A. Không đủ

B. Vừa đủ

C. Còn dư

Lời giải:

Ta có chiều dài đoạn dây kẽm cần để uốn thành hình tam giác là

6 + 6 + 6 = 18 (cm)

Đổi: 2 dm = 20 cm

Vậy đoạn dây của An còn dư để uốn cái khung đó.

Chọn C.

Câu 9 trang 65, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm.

Đồng hồ ở hình bên chỉ … giờ …. phút buổi ……..

Lời giải:

Đồng hồ ở hình bên chỉ 11 giờ 30 phút buổi đêm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan