Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5, 6 trang 88, 89, 90: Phép trừ không nhớ trong phạm vi 1000 - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
2.8 trên 4 phiếu

Đặt tính rồi tính: 489 – 253; 560 – 30. Mỗi loại trái cây thể hiện một chữ số. Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm. Một trường tiểu học có 210 học sinh lớp 1 và 245 học sinh lớp 2. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh lớp 1 và lớp 2?

Câu 1 trang 88, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Đặt tính rồi tính.

489 – 253                                                        560 – 30

718 – 14                                                          807 – 105

Lời giải:

Câu 2 trang 88, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Tính.

465 – 3 = ……………                                    138 – 5 = …………….

465 – 30 = ………….                                     527 – 10 = …………..

465 – 300 = …………                                    968 – 500 = …………

Lời giải:

465 – 3 = 462                                                  138 – 5 = 133

465 – 30 = 435                                                527 – 10 = 517

465 – 300 = 165                                              968 – 500 = 468

Câu 3 trang 89, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Số?


Lời giải:


Câu 4 trang 90, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Mỗi loại trái cây thể hiện một chữ số.

Viết chữ số thích hợp vào chỗ chấm.


Lời giải:


Câu 5 trang 90, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Số?

Lời giải:


Câu 6 trang 90, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Một trường tiểu học có 210 học sinh lớp 1 và 245 học sinh lớp 2. Hỏi trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh lớp 1 và lớp 2?

Tóm tắt

Lớp 1: …. học sinh

Lớp 2: …. học sinh

Tất cả: …. học sinh ?

Lời giải:

Số học sinh lớp 1 và lớp 2 của trường đó là

210 + 245 = 455 (học sinh)

Đáp số: 455 học sinh

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan