Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 16 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

Bình chọn:
3.3 trên 19 phiếu

1. Tính nhẩm

1. Tính nhẩm

9 + 1 + 8 = …           5 + 5 + 4 = ….         8 + 2 + 2 = …..

9 + 1 + 6 = …          7 + 3 + 2 = ….          6 + 4 + 1 = …..

2. Đặt tính rồi tính

34 + 26              75 + 5               8 + 62                59 + 21

3. Số?

4. Bố may áo khoác hết 19dm vải, may quần hết 11dm vải. Hỏi bố may áo khoác và quần hết bao nhiêu đề - xi – mét vải?

5. Số ?

Đoạn thẳng AO dài … cm.

Đoạn thẳng OB dài … cm

Đoạn thẳng AB dài … cm hoặc … dm.

BÀI GIẢI

1. 

9 + 1 + 8 = 18            5 + 5 + 4 = 14            8 + 2 + 2 = 12

9 + 1 + 6 = 16            7 + 3 + 2 = 12            6 + 4 + 1 = 11

2. 

3. 

4. 

Tóm tắt:

Áo khoác: 19dm

Quần: 11dm

Tất cả: .... ?dm

 

Bài giải:

Số đề - xi-  mét vải bố may áo khoác và quần là:

      19 + 11 = 30 (dm)

                   Đáp số: 30dm

5.

Đoạn thẳng AO dài 6 cm.

Đoạn thẳng OB dài 4 cm

Đoạn thẳng AB dài 10 cm hoặc 1dm.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan