Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 24 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.3 trên 13 phiếu

1. Tính nhẩm

1. Tính nhẩm:

\(\eqalign{
& 8 + 2 = ..... \cr
& 8 + 7 = ..... \cr} \)     \(\eqalign{& 8 + 3 = ..... \cr & 8 + 8 = ..... \cr} \)  \(\eqalign{& 8 + 4 = ..... \cr & 8 + 9 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 8 + 5\,\, = ..... \cr
& 8 + 10 = ..... \cr} \)    \(\eqalign{& 8 + 6 = ..... \cr & 8 + 0 = ..... \cr} \)

2. Đặt tính rồi tính:

                                                                                                               

3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Tấm vải xanh dài: 48 dm

Tấm vải đỏ dài:  35 dm

Cả hai tấm vải dài: ….. dm?

 

5. Khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

28 + 4 = ?

A. 68                   B. 22                  C. 32                 D. 24

BÀI GIẢI

1.

\(\eqalign{
& 8 + 2 = 10 \cr 
& 8 + 7 = 15 \cr} \)     \(\eqalign{& 8 + 3 = 11 \cr & 8 + 8 = 16 \cr} \)  \(\eqalign{& 8 + 4 = 12 \cr & 8 + 9 = 17 \cr} \)

\(\eqalign{
& 8 + 5\,\, = 13 \cr 
& 8 + 10 = 18 \cr} \)    \(\eqalign{& 8 + 6 = 14 \cr & 8 + 0 = 8 \cr} \)                                        

2. 

                                                                                              

3.

Tóm tắt

Tấm vải xanh dài: 48 dm

Tấm vải đỏ dài:  35 dm

Cả hai tấm vải dài: ….. dm?

Bài giải

Hai tấm vải dài là:

48 + 35 = 83 (dm)

Đáp số: 83 dm

 

5.

Chọn đáp án C. 32

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan