Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 29 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.9 trên 19 phiếu

1.Tính nhẩm:

1. Tính nhẩm:

\(\eqalign{
& 7 + 4 = ..... \cr
& 4 + 7 = ..... \cr} \)       \(\eqalign{& 7 + 5 = ..... \cr & 5 + 7 = ..... \cr} \)         \(\eqalign{& 7 + 6 = ..... \cr & 6 + 7 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 7 + 8 = ..... \cr
& 8 + 7 = ..... \cr} \)        \(\eqalign{& 7 + 9 = ..... \cr & 9 + 7 = ..... \cr} \)         \(\eqalign{& 7 + 7 = ..... \cr & 7 + 0 = ..... \cr} \)                               

2. Tính

                             

3. Năm nay Hoa 7 tuổi, chị của Hoa hơn Hoa 5 tuổi. Hỏi năm nay chị của Hoa bao nhiêu tuổi?

4. Nối (theo mẫu):

 

5. Đố vui

Điền dấu + hoặc dấu - vào chỗ chấm để được kết quả đúng

7 .... 8 = 15                       7 ..... 3 .... 7 = 11

BÀI GIẢI

1.

\(\eqalign{
& 7 + 4 = 11 \cr 
& 4 + 7 = 11 \cr} \)             \(\eqalign{& 7 + 5 = 12 \cr & 5 + 7 = 12 \cr} \)           \(\eqalign{& 7 + 6 = 13 \cr & 6 + 7 = 13 \cr} \)

\(\eqalign{
& 7 + 8 = 15 \cr 
& 8 + 7 = 15 \cr} \)              \(\eqalign{& 7 + 9 = 16 \cr & 9 + 7 = 16 \cr} \)            \(\eqalign{& 7 + 7 = 14 \cr & 7 + 0 = 7 \cr} \)                                                               

2. 

                                                                   

3.

Tóm tắt

Hoa                         : 7 tuổi

Chị Hoa hơn Hoa      : 5 tuổi

Chị của Hoa             : …. Tuổi?

Bài giải

Tuổi năm nay chị của Hoa là:

7 + 5 = 12 (tuổi)

Đáp số: 12 tuổi

4. 

 

5. 

7 + 8 = 15                       7 - 3 + 7 = 11

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan