Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 37 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.5 trên 22 phiếu

1. Số?

1. Số

2. Tính:

2kg + 3kg – 4kg = ……………

15kg – 10kg + 5kg = ……………

6kg – 3kg + 5kg = ……………

16kg  + 4kg – 10 kg = ……………

3. Mẹ mua về 25kg gạo tẻ và gạo nếp, trong đó có 20kg gạo tẻ. Hỏi mẹ mua về bao nhiêu ki – lô – gam gạo nếp?

4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

5. Con ngỗng cân nặng 6kg, con gà nhẹ hơn con ngỗng 4kg. Hỏi con ga cân nặng mấy ki – lô – gam?

BÀI GIẢI

1.


 

2. 

2kg + 3kg – 4kg = 1kg

15kg – 10kg + 5kg = 10kg

6kg – 3kg + 5kg = 8kg

16kg  + 4kg – 10 kg = 10kg

3. 

Tóm tắt

Mẹ mua           : 25kg gạo tẻ và nếp

Trong đó có     : 20kg gạo tẻ

Mẹ mua           : … kg gạo nếp?

Bài giải

Số ki – lô – gam nếp mẹ mua là:

25 – 20 = 5 (kg)

                       Đáp số: 5 kg.

4. 

5.

Tóm tắt

Ngỗng nặng                 : 6kg

Gà nhẹ hơn ngỗng       : 4kg

Gà nặng                       :….kg?

Bài giải

Con gà cân nặng là:

6 – 4 = 2 (kg)

Đáp số : 2kg.

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan