Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 41 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.4 trên 15 phiếu

1.Tính nhẩm

1. Tính nhẩm

\(\eqalign{
& 6 + 1 = ..... \cr
& 6 + 6 = ..... \cr
& 6 + 0 = ..... \cr} \)         \(\eqalign{& 6 + 2 = ..... \cr & 6 + 7 = ..... \cr & 7 + 6 = ..... \cr} \)        \(\eqalign{& 6 + 3 = ..... \cr & 6 + 8 = ..... \cr & 8 + 6 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 6 + 4 = ..... \cr
& 6 + 9 = ..... \cr
& 9 + 6 = ..... \cr} \)          \(\eqalign{& 6 + 5 = ..... \cr & 6 + 10 = ..... \cr & 10 + 6 = ..... \cr} \)

2. Viết số thích hợp vào ô trống:

Số hạng

26

36

46

56

66

47

Số hạng

15

7

24

9

18

46

Tổng

 

 

 

 

 

 

3. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

 

4. Số

Trong hình bên:

a) Có ... hình tam giác

b) Có ... hình tứ giác

5. Số

 

BÀI GIẢI

1.

\(\eqalign{
& 6 + 1 = 7 \cr 
& 6 + 6 = 12 \cr 
& 6 + 0 = 6 \cr} \)           \(\eqalign{& 6 + 2 = 8 \cr & 6 + 7 = 13 \cr & 7 + 6 = 13 \cr} \)          \(\eqalign{& 6 + 3 = 9 \cr & 6 + 8 = 14 \cr & 8 + 6 = 14 \cr} \)

\(\eqalign{
& 6 + 4 = 10 \cr 
& 6 + 9 = 15 \cr 
& 9 + 6 = 15 \cr} \)            \(\eqalign{& 6 + 5 = 11 \cr & 6 + 10 = 16 \cr & 10 + 6 = 16 \cr} \)

2. 

Số hạng

26

36

46

56

66

47

Số hạng

15

7

24

9

18

46

Tổng

41

43

70

65

84

93

3. 

Tóm tắt:

Bài giải

Số cây của đội 2 trồng được là:

36 + 6 = 42 (cây)

Đáp số: 42 cây.

4. 

Trong hình bên:

a) Có 3 hình tam giác

b) Có 3 hình tứ giác

5. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan