Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 53 Vở bài tập (VBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 13 phiếu

1.Tìm x:

1.Tìm x:

x + 1 = 10                 12 + x = 22                      40 + x = 48                                                                           

2. Tính:

\(\eqalign{
& 6 + 4 = ..... \cr
& 4 + 6 = ..... \cr
& 10 - 6 = ..... \cr
& 10 - 4 = ..... \cr} \)       \(\eqalign{& 1 + 9 = ..... \cr & 9 + 1 = ..... \cr & 10 - 1 = ..... \cr & 10 - 9 = ..... \cr} \)    \(\eqalign{& 7 + 3 = ..... \cr & 3 + 7 = ..... \cr & 10 - 7 = ..... \cr & 10 - 3 = ..... \cr} \)

3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Lớp 2B có 28 học sinh, trong đó có 16 học sinh gái. Hỏi……………………………………

4. Ghi kết quả tính:

\(\eqalign{
& 17 - 4 - 3 = ..... \cr
& 17 - 7 = ..... \cr} \)                 \(\eqalign{& 10 - 3 - 5 = ..... \cr & 10 - 8 = ..... \cr} \)   

\(\eqalign{& 10 - 2 - 3 = ..... \cr & 10 - 5 = ..... \cr} \)

5. Biết x + 5 = 5. Hãy đoán xem x là số nào.

x =...... vì.............

BÀI GIẢI

1. Tìm x:

a)                                                           

\(\eqalign{
& x + 1 = 10 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x = 10 - 1 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x = 9 \cr} \)

b) 

\(\eqalign{
& 12 + x = 22 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 22 - 12 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 10 \cr} \)

c)

\(\eqalign{
& 40 + x = 48 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 48 - 40 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 8 \cr} \)

2. 

\(\eqalign{
& 6 + 4 = 10 \cr
& 4 + 6 = 10 \cr
& 10 - 6 = 4 \cr
& 10 - 4 = 6 \cr} \)             \(\eqalign{& 1 + 9 = 10 \cr & 9 + 1 = 10 \cr & 10 - 1 = 9 \cr & 10 - 9 = 1 \cr} \)             \(\eqalign{
& 7 + 3 = 10 \cr 
& 3 + 7 = 10 \cr 
& 10 - 7 = 3 \cr 
& 10 - 3 = 7 \cr} \)

3. 

Lớp 2B có 28 học sinh, trong đó có 16 học sinh gái. Hỏi lớp 2B có bao nhiêu học sinh trai?

Tóm tắt:

Lớp 2B có           : 28 học sinh

Gái có                   : 16 học sinh

Trai có                 :….. học sinh

Bài giải

Số học sinh trai có trong lớp là:

28 – 16 = 12 (học sinh)

Đáp số: 12 học sinh

4.

\(\eqalign{
& 17 - 4 - 3 = 10 \cr
& 17 - 7 = 10 \cr} \)                      \(\eqalign{& 10 - 3 - 5 = 2 \cr & 10 - 8 = 2 \cr} \)

\(\eqalign{
& 10 - 2 - 3 = 5 \cr
& 10 - 5 = 5 \cr} \)                                                    

5. Biết x + 5 = 5. Hãy đoán xem x là số nào.

vì 0 + 5 = 5.

                Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan