Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 58 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.5 trên 28 phiếu

1.Tính:

1.Tính:

\(\eqalign{
& 11 - 5 = ..... \cr
& 11 - 7 = ..... \cr} \)                    \(\eqalign{& 11 - 8 = ..... \cr & 11 - 2 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 11 - 6 = ..... \cr
& 11 - 4 = ..... \cr} \)                    \(\eqalign{& 11 - 9 = ..... \cr & 11 - 3 = ..... \cr} \) 

2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

31 - 48               51 - 34               41 - 25                 61 - 6

3. Viết tiếp câu hỏi rồi giải bài toán:

Vừa có 51kg mận, đã bán được 36kg mận. Hỏi còn bao nhiêu kg mận………………………

4.Tìm x:

a) x + 29 = 41            b) 34 + x = 81             c) x + 55 = 61

5. Điền dấu >, <, =

BÀI GIẢI

1.

\(\eqalign{
& 11 - 5 = 6 \cr
& 11 - 7 = 4 \cr} \)                         \(\eqalign{& 11 - 8 = 3 \cr & 11 - 2 = 9 \cr} \)

\(\eqalign{
& 11 - 6 = 5 \cr
& 11 - 4 = 7 \cr} \)                          \(\eqalign{& 11 - 9 = 2 \cr & 11 - 3 = 8 \cr} \)

2. 

    

3. 

Vừ có 51kg mận, đã bán được 36kg mận. Hỏi Vừ còn lại bao nhiêu ki – lô – gam mận?

Tóm tắt

Vừ có                    : 51 kg mận

Vừ bán                 : 36 kg mận

Vừ còn                 :…. kg mận?

Bài giải

Số - ki – lô gam nận Vừ còn lại là:

51 – 36 = 15 (kg)

Đáp số: 15kg

4.

\(\eqalign{
& a) \cr
& x + 29 = 41 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x = 41 - 29 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,x = 12 \cr} \)                              \(\eqalign{
& b) \cr 
& 34 + x = 81 \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 81 - 34 \cr 
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 47 \cr} \)

\(\eqalign{
& c) \cr
& x + 55 = 61 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 61 - 55 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 6 \cr} \)

5. 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan