Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 62 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.6 trên 17 phiếu

1.Tính nhẩm:

1. Tính nhẩm:

\(\eqalign{
& 12 - 8 = ..... \cr
& 12 - 6 = ..... \cr} \)                         \(\eqalign{& 12 - 7 = ..... \cr & 12 - 9 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 12 - 4 = ..... \cr
& 12 - 3 = ..... \cr} \)                         \(\eqalign{& 12 - 5 = ..... \cr & 12 - 2 = ..... \cr} \)

2. Đặt tính rồi tính:

82 - 47             62 - 33             22 - 8              72 - 29                                                                                         

3. Tìm x:

a) x + 16 = 32            b) x + 27 = 52              c) 36 + x = 42                                                         

4. 92 con vịt, trong đó có 65 con vịt ở dưới ao. Hỏi có bao nhiêu con vịt ở trên bờ?

5. Số?

Trong hình bên có ...... hình tam giác

BÀI GIẢI

1.

\(\eqalign{
& 12 - 8 = 4 \cr
& 12 - 6 = 6 \cr} \)                                  \(\eqalign{& 12 - 7 = 5 \cr & 12 - 9 = 3 \cr} \)

\(\eqalign{
& 12 - 4 = 8 \cr
& 12 - 3 = 9 \cr} \)                                  \(\eqalign{& 12 - 5 = 7 \cr & 12 - 2 = 10 \cr} \)

2. 

3. 

\(\eqalign{
& a) \cr
& x + 16 = 32 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 32 - 16 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 16 \cr} \)                           \(\eqalign{
& b) \cr 
& x + 27 = 52 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 52 - 27 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 25 \cr} \)

\(\eqalign{
& c) \cr
& 36 + x = 42 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 42 - 36 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 6 \cr} \)

4.

Tóm tắt

Có tất cả               : 92 con vịt

Dưới ao                :65 con vịt

Trên bờ                :…. Con vịt?

Bài giải

Số con vịt ở trên bờ là:

92 – 65 = 27 (con)

Đáp số : 27 con

5. 

Trong hình bên có 8 hình tam giác

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan