Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 77, 78 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

Bình chọn:
3.4 trên 14 phiếu

2. Đặt tính rồi tính:

1. Tính nhẩm:

\(\eqalign{
& 11 - 6 = ..... \cr
& 12 - 6 = ..... \cr
& 13 - 6 = ..... \cr
& 14 - 6 = ..... \cr
& 15 - 6 = ..... \cr} \)                           \(\eqalign{
& 11 - 7 = ..... \cr 
& 12 - 7 = ..... \cr 
& 13 - 7 = ..... \cr 
& 14 - 7 = ..... \cr 
& 15 - 7 = ..... \cr 
& 16 - 7 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 11 - 8 = ..... \cr
& 12 - 8 = ..... \cr
& 13 - 8 = ..... \cr
& 14 - 8 = ..... \cr
& 15 - 8 = ..... \cr
& 16 - 8 = ..... \cr
& 17 - 8 = ..... \cr} \)                           \(\eqalign{
& 11 - 9 = ..... \cr 
& 12 - 9 = ..... \cr 
& 13 - 9 = ..... \cr 
& 14 - 9 = ..... \cr 
& 15 - 9 = ..... \cr 
& 16 - 9 = ..... \cr 
& 17 - 9 = ..... \cr 
& 18 - 9 = ...... \cr} \)

2. Đặt tính rồi tính:

32 - 7             64 - 25                 73 - 14                 85 - 56

3. Tìm x:

a) x + 8 = 41                                   b) 6 + x = 50

c) x – 25 = 25

4. Bao to có 35kg gạo, bao bé có ít hơn bao to 8kg gạo. Hỏi bao bé có bao nhiêu ki – lô – gam gạo?

5.Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Đoạn thẳng AB dài khoảng:

A. 10cm

B. 11cm

C. 12cm

D. 13cm

BÀI GIẢI

1.

\(\eqalign{
& 11 - 6 = 5 \cr
& 12 - 6 = 6 \cr
& 13 - 6 = 7 \cr
& 14 - 6 = 8 \cr
& 15 - 6 = 9 \cr} \)                                      \(\eqalign{
& 11 - 7 = 4 \cr 
& 12 - 7 = 5 \cr 
& 13 - 7 = 6 \cr 
& 14 - 7 = 7 \cr 
& 15 - 7 = 8 \cr 
& 16 - 7 = 9 \cr} \)

\(\eqalign{
& 11 - 8 = 3 \cr
& 12 - 8 = 4 \cr
& 13 - 8 = 5 \cr
& 14 - 8 = 6 \cr
& 15 - 8 = 7 \cr
& 16 - 8 = 8 \cr
& 17 - 8 = 9 \cr} \)                                      \(\eqalign{
& 11 - 9 = 2 \cr 
& 12 - 9 = 3 \cr 
& 13 - 9 = 4 \cr 
& 14 - 9 = 5 \cr 
& 15 - 9 = 6 \cr 
& 16 - 9 = 7 \cr 
& 17 - 9 = 8 \cr 
& 18 - 9 = 9 \cr} \)

2.

3.

a) x + 8 = 41   

    x       = 41 – 8

    x       = 33

b) 6 + x = 50

           x = 50 – 6

           x = 44

c) x – 25 = 25

    x        = 25 + 25

    x        = 50

4.

Tóm tắt

Bao to có                     : 35kg gạo

Bao bé có ít hơn          : 8kg gạo

Bao bé có                    :….kg gạo?

Bài giải

Bao bé có số ki – lô – gam gạo là:

35 – 8 = 27 (kg)

Đáp số: 27 kg

5.

Chọn đáp án C. 12cm

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan