Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 115, 116: Ngày, tháng - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.7 trên 23 phiếu

Xem tờ lịch tháng 2 sau. Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm. Xem tờ lịch tháng 3 sau: a) Viết tiếp các ngày còn thiếu vào tờ lịch. b) Số? Nam tham gia câu lạc bộ bơi lội vào thứ Tư và thứ Bảy, tham gia câu lạc bộ mĩ thuật vào thứ Năm và thứ Bảy. Thứ Bảy ngày 5 tháng 3 là ngày đầu tiên Nam học cả hai môn. Tiếp theo trong tháng 3, Nam sẽ học cả hai môn vào các ngày 12. Nếu tháng trước là tháng Tư, thì hiện nay là tháng ................, hai tháng nữa là tháng .........

Câu 1 trang 115

Câu hỏi:

Xem tờ lịch tháng 2 sau. Điền số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm.

- Tháng 2 này có ...... ngày.

- Ngày 3 tháng 2 là thứ ........

- Tháng 2 có ...... ngày chủ nhật.

- Ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ ........ ngày ........

- Thứ Năm tuần này là ngày 10. Thứ Năm tuần sau là ngày ........

Lời giải:

- Tháng 2 này có 28 ngày.

- Ngày 3 tháng 2 là thứ Năm.

- Tháng 2 có 4 ngày chủ nhật.

- Ngày cuối cùng của tháng 2 là thứ Hai ngày 28

- Thứ Năm tuần này là ngày 10. Thứ Năm tuần sau là ngày 17.

Câu 2 trang 115

Câu hỏi:

Xem tờ lịch tháng 3 sau:

a) Viết tiếp các ngày còn thiếu vào tờ lịch.

b) Số?

- Tháng 3 có ..... ngày.

- Chủ nhật tuần này là ngày 20 tháng 3.

Chủ nhật tuần trước là ngày ..... tháng 3.

Chủ nhật tuần sau là ngày ..... tháng 3.

c) Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm nay là thứ ..........

Còn đúng 1 tuần nữa là đến ngày 8 tháng 3, hôm nay là thứ ...........ngày .......... tháng 3.

Lời giải:

a)

b)

- Tháng 3 có 31 ngày.

- Chủ nhật tuần này là ngày 20 tháng 3.

Chủ nhật tuần trước là ngày 13 tháng 3.

Chủ nhật tuần sau là ngày 27 tháng 3.

c) Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 năm nay là thứ Ba.

Còn đúng 1 tuần nữa là đến ngày 8 tháng 3, hôm nay là thứ Ba ngày tháng 3.

Câu 3 trang 116

Câu hỏi:

Nam tham gia câu lạc bộ bơi lội vào thứ Tư và thứ Bảy, tham gia câu lạc bộ mĩ thuật vào thứ Năm và thứ Bảy. Thứ Bảy ngày 5 tháng 3 là ngày đầu tiên Nam học cả hai môn. Tiếp theo trong tháng 3, Nam sẽ học cả hai môn vào các ngày 12; ................................................................

Lời giải:

Nam tham gia câu lạc bộ bơi lội vào thứ Tư và thứ Bảy, tham gia câu lạc bộ mĩ thuật vào thứ Năm và thứ Bảy. Thứ Bảy ngày 5 tháng 3 là ngày đầu tiên Nam học cả hai môn. Tiếp theo trong tháng 3, Nam sẽ học cả hai môn vào các ngày 12; 19; 26.

Câu 4 trang 116

Câu hỏi:

Nếu tháng trước là tháng Tư, thì hiện nay là tháng ................, hai tháng nữa là tháng .........

Nếu tháng sau là tháng Mười hai, thì hiện nay là tháng ............, ba tháng trước là tháng .............

Lời giải:

Nếu tháng trước là tháng Tư, thì hiện nay là tháng Năm, hai tháng nữa là tháng Bảy.

Nếu tháng sau là tháng Mười hai, thì hiện nay là tháng Mười một, ba tháng trước là tháng Tám.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan