Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 17 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Bình chọn:
4 trên 407 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 17 bài 98 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Chia đều 9l nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?

1. Chia đều 9 l nước mắm vào 12 chai. Hỏi mỗi chai có bao nhiêu lít nước mắm?

2. May 5 áo trẻ em hết 6m vải. Hỏi may mỗi áo trẻ em hết bao nhiêu mét vải?

3. Điền dấu (>,=,<)

\(\eqalign{
& {4 \over 5}.....1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{6 \over 6}\,.....\,1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{11} \over 9}......1 \cr
& {8 \over 7}.....1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{21} \over {22}}.....1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {11}}.....1 \cr} \)

4. Viết phân số thích hợp vào chỗ chấm:

Bài giải

1. 

Bài giải

Ta lấy 9 lít nước mắm chia đều cho 12 chai

Vậy mỗi chai có số lít nước mắm là:

9 : 12 = \(3 \over 4\) (lít)

Đáp số: Mỗi chai chứa \(3 \over 4\) lít nước mắm

2.

Tóm tắt

Bài giải:

Số mét vải dùng để may mỗi áo của trẻ em là:

\(6:5 = {6 \over 5}\)   (m)

Đáp số: \({6 \over 5}\)  m

3. 

\(\eqalign{
& {4 \over 5} < 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{6 \over 6} = 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{11} \over 9} > 1 \cr
& {8 \over 7} > 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{{21} \over {22}} < 1\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {11}} < 1 \cr} \)

4. 

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan