Câu 1, 2, 3, 4 trang 25 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

Bình chọn:
3.8 trên 88 phiếu

2. Tính nhẩm rồi viết kết quả tính vào chỗ chấm:

1. Viết và tính theo mẫu:

Số trung bình cộng của:

b) 76 và 16 là …………………

c) 21 ; 30 và 45 là …………………

2. Tính nhẩm rồi viết kết quả tính vào chỗ chấm:

a) Số trung bình cộng của hai số là 12. Tổng của hai số đó là: ………………

b) Số trung bình cộng của ba số là 30. Tổng của ba số đó là: ………………

c) Số trung bình cộng của bốn số là 20. Tổng của bốn số đó là……………

3. Số trung bình cộng của hai số à 36. Biết một trong hai số đó là 50, tìm số kia. 

4. Vân cao 96 cm, Nam cao 134 cm. Chiều cao của Hà là trung bình cộng số đo chiều cao của Vân và Nam. Hỏi Hà cao bao nhiêu xăng – ti – mét?

Bài giải:

1. 

Số trung bình cộng của:

b) 76 và 16 là (76 +16) :2 = 46

c) 21 ; 30 và 45 là (21 + 30 + 45 ) : 3 = 32

2. 

a) Số trung bình cộng của hai số là 12. Tổng của hai số đó là: 24.

b)Số trung bình cộng của ba số là 30. Tổng của ba số đó là: 90

c) Số trung bình cộng của bốn số là 20. Tổng của bốn số đó là: 80.

3.

 Tóm tắt

Bài giải

Tổng hai số là:

36  2 = 72

Số bé là:

72 – 50 = 22

Đáp số: Số lớn 50

           Số bé 22

4. 

Tóm tắt

Bài giải

Tổng chiều cao của Vân và Nam là:

96 +134 = 230 (cm)

Chiều cao của Hà là:

230 : 2 = 115 (cm)

Đáp số : 115 cm

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan