Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 33 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
2.7 trên 13 phiếu

1.Tổ 1 gấp được 17 cái thuyền, tổ 2 gấp được ít hơn tổ 1 là 7 cái thuyền. Hỏi tổ 2 gấp được bao nhiêu cái thuyền?

1. Tổ 1 gấp được 17 cái thuyền, tổ 2 gấp được ít hơn tổ 1 là 7 cái thuyền. Hỏi tổ 2 gấp được bao nhiêu cái thuyền?

Tóm tắt:

Tổ 1                          : 17 cái thuyền

Tổ 2 ít hơn tổ 1          : 7 cái thuyền

Tổ 2                          :… cái thuyền?

2. Hoa cao 95 cm, Bình thấp hơn Hoa 3 cm. Hỏi Bình cao bao nhiêu xăng – ti – mét ?

3. Lớp 2A có 19 học sinh gái, số học sinh trai của lớp ít hơn số học sinh gái 3 bạn. Hỏi lớp 2A có bao nhiêu học sinh trai?

4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

Vườn nhà Mai        : 25 cây

Vườn nhà Hoa ít hơn vườn nhà Mai      :5 cây

Vườn nhà Hoa   : … cây?

BÀI GIẢI

1.

Tóm tắt:

Tổ 1    : 17 cái thuyền

Tổ 2 ít hơn tổ 1  : 7 cái thuyền

Tổ 2      :… cái thuyền?

Bài giải

Số cái thuyền tổ 2 gấp được là:

17 – 7 = 10 (cái thuyền)

Đáp số: 10 cái thuyền

2.

Chiều cao của Bình là:

95 – 3 cm = 92 (cm)

Đáp số : 92 cm.

3.

Tóm tắt

Gái    : 19 học sinh

Trai ít hơn gái      : 3 học sinh

Trai        :… học sinh

Bài giải

Số học sinh trai lớp 2A có là:

19 – 3 = 16 (học sinh)

Đáp số: 16 học sinh.

4.

Tóm tắt

Vườn nhà Mai   : 25 cây

Vườn nhà Hoa ít hơn vườn nhà Mai     : 5 cây

Vườn nhà Hoa       : ….cây ?

Bài giải

Số cây ở vườn nhà Hoa có là:

25 – 5 = 20 cây.

Đáp số:  20 cây.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan