Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 34, 35 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.6 trên 30 phiếu

1.Giải bài toán theo tóm tắt sau:

1. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

a) Anh                   : 15 tuổi

Em kém anh           : 5 tuổi

Em                         :… tuổi?

b) Anh                    : 10 tuổi

Anh hơn em             : 5 tuổi

Em                          : …. tuổi?

2. Tòa nhà thứ nhất có 17 tầng, tòa nhà thứ hai có ít hơn toàn nhà thứ nhất 6 tầng. Hỏi tòa nhà thứ hai có bao nhiêu tầng?

3. Số

- Trong hình tròn có ….. ngôi sao.

- Ngoài hình tròn có….. ngôi sao.

- Số ngôi sao ở ngoài hình tròn nhiều hơn số ngôi sao ở trong hình tròn là:

…… - …… = ……… (ngôi sao)

- Số ngôi sao ở trong hình tròn ít hơn số ngôi sao ở ngoài hình tròn là:

…… - …… = ……… (ngôi sao)

- Để số ngôi sao ở ngoài hình tròn bằng số ngôi sao ở trong hình tròn , em phải vẽ vào trong hình tròn thêm ….. ngôi sao nữa.

4. Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Số hình tam giác có trong hình bên là:

A.4                       B.6

C.7                       D.8

BÀI GIẢI

1.

a) Số tuổi của em là:

15 – 5 = 10 (tuổi)

Đáp số : 10 tuổi

b) Số tuổi của anh là :

10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số : 15 tuổi

2.

Tóm tắt

Tòa nhà 1                   : 17 tầng

Tòa nhà 2 ít hơn          : 6 tầng

Tòa nhà 2                   : ….tầng ?

Bài giải

Tòa nhà thứ hai có số tầng là :

17 – 6 = 11 (tầng)

3.

- Trong hình tròn có 6 ngôi sao.

- Ngoài hình tròn có 8 ngôi sao.

- Số ngôi sao ở ngoài hình tròn nhiều hơn số ngôi sao ở trong hình tròn là:

8 – 6 = 2 (ngôi sao)

-Số ngôi sao ở trong hình tròn ít hơn số ngôi sao ở ngoài hình tròn là:

8 – 6 = 2 (ngôi sao)

-Để số ngôi sao ở ngoài hình tròn bằng số ngôi sao ở trong hình tròn, em phải vẽ vào trong hình tròn thêm 2 ngôi sao nữa.

4.

Chọn đáp án D. 8

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan