Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 41 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2

Bình chọn:
4 trên 883 phiếu

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 41 bài 120 Vở bài tập (VBT) Toán 4 tập 2. 1. Tính:

1. Tính:

a) \({{13} \over 3} - {7 \over 3}\)                               b) \({5 \over 6} - {2 \over 6}\)

c) \({{23} \over 7} - {{12} \over 7}\)                             d) \({9 \over 5} - {4 \over 5}\)

2. Tính:

a) \({4 \over 9} - {1 \over 3}\)                               b) \({{11} \over 6} - {2 \over 3}\)

c) \({{12} \over 5} - {4 \over 7}\)                              d) \({7 \over 8} - {2 \over 7}\)

3. Tính (theo mẫu).

Mẫu: \(2 - {3 \over 2} = {4 \over 2} - {3 \over 2} = {1 \over 2}\)

a) \(4 - {8 \over 5}\)                                b) \({{16} \over 7} - 2\)

c) \(2 - {3 \over 8}\)                                d) \({{25} \over 4} - 3\)

4. Vườn rau nhà Hà có \({2 \over 5}\) diện tích trồng rau cải, \({3 \over 7}\) diện tích trồng su hào. Hỏi:

a) Diện tích trồng rau cải và su hào bằng bao nhiêu phần diện tích vườn?

b) Diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng rau cải bao nhiêu phần của diện tích vườn?

Bài giải

1. 

a) \({{13} \over 3} - {7 \over 3} = {{13 - 7} \over 3} = {6 \over 3} = 2\)                                     

b) \({5 \over 6} - {2 \over 6} = {{5 - 2} \over 6} = {3 \over 6} = {1 \over 2}\)

c) \({{23} \over 7} - {{12} \over 7} = {{23 - 12} \over 7} = {{11} \over 7}\)                                       

d) \({9 \over 5} - {4 \over 5} = {{9 - 4} \over 5} = {5 \over 5} = 1\)

2. 

a) \({4 \over 9} - {1 \over 3} = {4 \over 9} - {3 \over 9} = {{4 - 3} \over 9} = {1 \over 9}\)

b) \({{11} \over 6} - {2 \over 3} = {{11} \over 6} - {4 \over 6} = {{11 - 4} \over 6} = {7 \over 6}\)

c) \({{12} \over 5} - {4 \over 7} = {{84} \over {35}} - {{20} \over {35}} = {{84 - 20} \over {35}} = {{64} \over {35}}\)

d) \({7 \over 8} - {2 \over 7} = {{49} \over {56}} - {{16} \over {56}} = {{49 - 16} \over {56}} = {{33} \over {56}}\)

3. 

a) \(4 - {8 \over 5} = {{20} \over 5} - {8 \over 5} = {{20 - 8} \over 5} = {{12} \over 5}\)

b) \({{16} \over 7} - 2 = {{16} \over 7} - {{14} \over 7} = {{16 - 14} \over 7} = {2 \over 7}\)

c) \(2 - {3 \over 8} = {{16} \over 8} - {3 \over 8} = {{16 - 3} \over 8} = {{13} \over 8}\)

d) \({{25} \over 4} - 3 = {{25} \over 4} - {{12} \over 4} = {{25 - 12} \over 4} = {{13} \over 4}\)

4. Tóm tắt

Rau cải: \({2 \over 5}\) diện tích

Su hào: \({3 \over 7}\) diện tích

Cả hai:….? Diện tích

Bài giải

Diện tích trồng rau cải và su hào là:

\({2 \over 5} + {3 \over 7} = {{14 + 15} \over {35}} = {{29} \over {35}}\) (diện tích vườn)

Diện tích trồng su hào nhiều hơn diện tích trồng rau cải là:

\({3 \over 7} - {2 \over 5} = {{15 - 14} \over {35}} = {1 \over {35}}\) (diện tích vườn)

Đáp số: \({{29} \over {35}}\) diện tích vườn

             \({1 \over {35}}\) diện tích vườn

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan