Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 47 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
3.3 trên 19 phiếu

1.Tính:

1. Tính:

\(\eqalign{
& 3l + 2l = ..... \cr
& 26l + 15l = ..... \cr} \) 

\(\eqalign{& 37l - 5l = ..... \cr & 34l - 4l = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 4l + 2l - 3l = ..... \cr
& 15l - 10l + 5l = ..... \cr} \)                                     

2. Số

 

3. Thùng thứ nhất có 15l dầu, thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất 3l dầu. Hỏi thùng thứ hai có bao nhiêu lít dầu?

4. Giải bài toán theo tóm tắt sau:

 

BÀI GIẢI

1.

\(\eqalign{
& 3l + 2l = 5l \cr
& 26l + 15l = 41l \cr} \)   

\(\eqalign{& 37l - 5l = 32l \cr & 34l - 4l = 30l \cr} \)

\(\eqalign{
& 4l + 2l - 3l = 3l \cr
& 15l - 10l + 5l = 10l \cr} \)

2.

 

3. 

Tóm tắt:

 

Bài giải

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

15 + 3 = 18 (l)

Đáp số: 18 lít

4.

Tóm tắt

 

Bài giải

Thùng thứ hai có số lít dầu là:

18 - 3 = 15 (l)

Đáp số: 15 lít

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan