Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 55 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
2.9 trên 15 phiếu

1. Số?

1. Số?

a)

\(\eqalign{
& 7 + 4 = ..... \cr
& 4 + 7 = ..... \cr
& 11 - 7 = ..... \cr
& 11 - 4 = ..... \cr} \)                         \(\eqalign{
& 5 + 6 = ..... \cr 
& 6 + 5 = ..... \cr 
& 11 - 5 = ..... \cr 
& 11 - 6 = ..... \cr} \)    

\(\eqalign{
& 2 + 9 = ..... \cr
& 9 + 2 = ..... \cr
& 11 - 2 = ..... \cr
& 11 - 9 = ..... \cr} \)                          \(\eqalign{
& 8 + 3 = ..... \cr 
& 3 + 8 = ..... \cr 
& 11 - 8 = ..... \cr 
& 11 - 3 = ..... \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 11 - 1 - 6 = ..... \cr
& 11 - 7 = ..... \cr} \)                    \(\eqalign{
& 11 - 1 - 4 = ..... \cr 
& 11 - 5 = ..... \cr} \)

\(\eqalign{
& 11 - 1 - 1 = ..... \cr
& 11 - 2 = ..... \cr} \)       

2. Tính:

 

3. Huệ có 11 quả đào, Huệ cho bạn 5 quả đào. Hỏi Huệ còn lại mấy quả đào?

4. Điền dấu >, <, =

BÀI GIẢI

1.

a)

\(\eqalign{
& 7 + 4 = 11 \cr
& 4 + 7 = 11 \cr
& 11 - 7 = 4 \cr
& 11 - 4 = 7 \cr} \)                           \(\eqalign{
& 5 + 6 = 11 \cr 
& 6 + 5 = 11 \cr 
& 11 - 5 = 6 \cr 
& 11 - 6 = 5 \cr} \)

\(\eqalign{
& 2 + 9 = 11 \cr
& 9 + 2 = 11 \cr
& 11 - 2 = 9 \cr
& 11 - 9 = 2 \cr} \)                           \(\eqalign{
& 8 + 3 = 11 \cr 
& 3 + 8 = 11 \cr 
& 11 - 8 = 3 \cr 
& 11 - 3 = 8 \cr} \)

b)

\(\eqalign{
& 11 - 1 - 6 = 4 \cr
& 11 - 7 = 4 \cr} \)                    \(\eqalign{
& 11 - 1 - 4 = 6 \cr 
& 11 - 5 = 6 \cr} \)

\(\eqalign{
& 11 - 1 - 1 = 9 \cr
& 11 - 2 = 9 \cr} \)                                                                 

2. 

   

3.

Tóm tắt

Huệ có             : 11 quả đào

Huệ cho           : 5 quả đào

Huệ còn           :….quả đào?

Bài giải

Số quả đào Huệ còn lại là:

11 – 5 = 6 quả

Đáp số: 6 quả             

4.

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan