Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 57 Vở bài tập (SBT) Toán học 2 tập 1

Bình chọn:
4.1 trên 10 phiếu

1.Tính:

1.Tính:

2. Đặt tính rồi tính hiệu, biết số bị trừ và số trừ lần lượt là:

71 và 48            61 và 49           91 và 65            51 và 44 

3. Tìm x:

a) x + 26 = 61            b) x + 47 = 81             c) 18 + x = 41 

4. Vẽ hình theo mẫu rồi tô màu vào các hình đó:

 

BÀI GIẢI

1.

2.

                                                                                   

3. 

\(\eqalign{
& a) \cr
& x + 26 = 61 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 61 - 26 \cr
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 35 \cr} \)                        \(\eqalign{
& b) \cr 
& x + 47 = 81 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 81 - 47 \cr 
& x\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 34 \cr} \)

\(\eqalign{
& c) \cr
& 18 + x = 41 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 41 - 18 \cr
& \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,x = 23 \cr} \) 

4. 

 Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan