Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 59: 11 trừ đi một số - Vở bài tập Toán 2 tập 1 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Viết số thích hợp vào chỗ chấm. Viết (theo mẫu). Tính nhẩm.

Câu 1 trang 59

Câu hỏi:

Viết số thích hợp vào chỗ chấm.

Lời giải:

Câu 2 trang 59

Câu hỏi:

Viết (theo mẫu).

Mẫu: 11 – 5 = 11 – 1 – 4 = 6

11 – 8 = 11 – 1 - ..... = .....                              11 – 3 = 11 – 1 - .....= ......

11 – 2 = 11 – 1 - ..... = .....                              11 – 6 = 11 – 1 - .....= ......

11 – 7 = 11 – 1 - ..... = .....                              11 – 9 = 11 – 1 - .....= ......

Lời giải:

11 – 8 = 11 – 1 – 7 = 3                                    11 – 3 = 11 – 1 – 2 = 8

11 – 2 = 11 – 1 – 1 = 9                                    11 – 6 = 11 – 1 – 5 = 5

11 – 7 = 11 – 1 – 6 = 4                                    11 – 9 = 11 – 1 – 8 = 2

Câu 3 trang 59

Câu hỏi:

Tính nhẩm.

11 – 4 = .....                 11 – 6 = .....                 11 – 7 = .....

11 – 8 = .....                 11 – 2 = ......                11 – 5 = .....

Lời giải:

11 – 4 = 7                    11 – 6 = 5                    11 – 7 = 4

11 – 8 = 3                    11 – 2 = 9                    11 – 5 = 6

Câu 4 trang 59

Câu hỏi:

Vẽ (theo mẫu, có thể tô màu khác).

Lời giải:

Học sinh tự tô màu theo ý thích

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan