Câu 1, 2, 3, 4 trang 66 Vở bài tập (VBT) Toán lớp 5 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 75 phiếu

Cả ba con gà, vịt, ngỗng cân nặng 10,5kg. Biết con gà cân nặng 1,5kg, vịt nặng hơn gà 0,9kg. Hỏi con ngỗng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đề bài

1. Đặt tính rồi tính

70,64 – 26,8               273,05 – 90,27              81 – 8,89

2. Tìm x

a) x + 2,47 = 9,25            

b) x – 6,54 = 7,91

c) 3,72 + x = 6,54

d) 9,6 – x = 3,2

3. a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

a

b

c

a – b - c

a – (b + c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 - ..........= ............

16,8 – (2,4 + ..........) = ............

9,7

3,5

1,2

 

 

 

Nhận xét: a – b – c  = a – (b + c)

Hay  :      a – (b + c) = a - ......- ......

b) Tính bằng hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

=...................

24,57 – (11,37 + 10,3)

=...................

4. Cả ba con gà, vịt, ngỗng cân nặng 10,5kg. Biết con gà cân nặng 1,5kg, vịt nặng hơn gà 0,9kg. Hỏi con ngỗng cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Đáp án

1. Đặt tính rồi tính

 

2. Tìm x

a) x + 2,47 = 9,25   

           x     = 9,25 – 2,47

          x      = 6,78        

b) x – 6,54 = 7,91

                x = 7,91 + 6,54

                x = 14,45

c) 3,72 + x = 6,54

               x = 6,54 – 3,72

              x = 2,82

d) 9,6 – x = 3,2

             x = 9,6 – 3,2

            x = 6,4

3. a) Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp

a

b

c

a – b - c

a – (b + c)

16,8

2,4

3,6

16,8 – 2,4 – 3,6 = 10,8

16,8 – (2,4 + 3,6) = 10,8

9,7

3,5

1,2

9,7 – 3,5 – 1,2 = 5

9,7 – (3,5 + 1,2) = 5

 

Nhận xét: a – b – c  = a – (b + c)

Hay  :      a – (b + c) = a – b – c

b) Tính bằng hai cách

8,6 – 2,7 – 2,3

Cách 1:

\(\eqalign{
& \underbrace {8,6 - 2,7}_{5,9} - 2,3 \cr
& = 5,9\, - \,2,3 \cr
& = 3,6 \cr} \) 

Cách 2:

\(\eqalign{
& 8,6 - 2,7 - 2,3 \cr
& = 8,6 - \underbrace {(2,7 + 2,3)}_5 \cr
& = 8,6 - 5 = 3,6 \cr} \)

24,57 – (11,37 + 10,3)

Cách 1:

\(\eqalign{
& 24,57 - (11,37 + 10,3) \cr
& = \underbrace {24,57 - 11,37}_{13,2} - 10,3 \cr
& = 13,20 - 10,3 \cr
& = 2,90 \cr} \) 

Cách 2:

\(\eqalign{
& 24,57 - (11,37 + 10,3) \cr
& = 24,57 - 21,67 \cr
& = 2,9 \cr} \) 

4. 

Bài giải

Con vịt nặng: 1,5 + 0,9 = 2,4 (kg)

Gà và vịt cân nặng: 1,5 + 2,4 = 3,9 (kg)

Ngỗng cân nặng: 10,5 – 3,9 = 6,6 (kg)

Đáp số: 6,6 kg

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 5 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi cùng giáo viên giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan