Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 68 Vở bài tập (SBT) Toán 2 tập 1

Bình chọn:
3.4 trên 20 phiếu

1. Tính nhẩm

1. Tính nhẩm

\(\eqalign{
& a) \cr
& 8 + 6 = ...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 5 = ...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7 + 7 = ...\,\,\,\, \cr
& 6 + 8 = ...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5 + 9 = ...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 7 = ... \cr
& 14 - 8 = ...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 9 = ...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 4 = ... \cr
& 14 - 6 = ...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 5 = ...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 10 = ... \cr} \)

\(\eqalign{
& b) \cr
& 14 - 4 - 3 = ...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 4 - 2 = ...\,\,\,\,\, \cr
& 14 - 7\,\,\,\,\,\,\,\,\, = ...\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 6\,\,\,\,\,\,\,\,\, = ...\,\,\,\,\,\, \cr
& 14 - 4 - 5 = ... \cr
& 14 - 9\,\,\,\,\,\,\,\, = ... \cr} \)

2. Đặt tính rồi tính

14 - 8          14 - 6            14 - 7           14 - 9            14 - 5

3. Một cửa hàng có 14 xe đạp, đã bán 8 xe đạp. Hỏi cửa hàng đó còn bao nhiêu xe đạp?

4.

a) Tô màu đỏ vào chữ nhật ABCD. Tô màu xanh vào hình còn lại (phần chưa tô màu) của hình vuông MNPQ.

b) Viết tiếp vào chỗ chấm:

- Hình ...... đặt trên hình .......

- Hình ...... đặt dưới hình .......

BÀI GIẢI

1.

\(\eqalign{
& a) \cr 
& 8 + 6 = 14 \,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,9 + 5 = 14\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,7 + 7 = 14\,\,\,\, \cr 
& 6 + 8 = 14\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,5 + 9 = 14\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 7 = 7 \cr 
& 14 - 8 = 6\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 9 = 5\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 4 = 10 \cr 
& 14 - 6 = 8\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 5 =9\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 10 = 4 \cr} \)

\(\eqalign{
& b) \cr 
& 14 - 4 - 3 =7\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 4 - 2 = 8\,\,\,\,\, \cr 
& 14 - 7\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 7\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,\,14 - 6\,\,\,\,\,\,\,\,\, = 8\,\,\,\,\,\, \cr 
& 14 - 4 - 5 = 5 \cr 
& 14 - 9\,\,\,\,\,\,\,\, = 5 \cr} \)

2.

3.

Tóm tắt:

Có:         14 xe đạp

Bán:       8 xe đạp

Còn lại: …… xe đạp?

Bài giải

Cửa hàng còn lại số xe đạp là:

14 - 8 = 6 (xe đạp)

Đáp số: 6 xe đạp

4.

a) Tô màu đỏ vào chữ nhật ABCD. Tô màu xanh vào hình còn lại (phần chưa tô màu) của hình vuông MNPQ.

b) 

- Hình ABCD đặt trên hình MNPQ

- Hình MNPQ đặt dưới hình ABCD

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 2 - Xem ngay

Bài viết liên quan