Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 7 Vở bài tập (SBT) Toán 4 tập 1

Bình chọn:
3.4 trên 76 phiếu

1. Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu): Mẫu với a = 9

1. Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

Mẫu \(5 × a\) với a = 9

Giá trị của biểu thức \(5× a\) với a = 9 là \(5 \times a = 5 \times 9 = 45.\)

a) \(b \times 7\) với b = 8……………………………

 b) \(81:c\) với c = 9…………………………..

2. Viết vào ô trống (theo mẫu):

a

4

7

9

 \(10 \times a\)  \(10 \times 4 = 40\)

 

 

 \(a \times 17\)

 

 

 

 \(a + 181\)

 

 

 

 3.Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Cạnh hình vuông

a

5cm

18cm

131dm

73m

Chu vi hình vuông

 \(a \times 4\)

 

 

 

 

4.Bạn Tâm ra ga Hà Nội ghi lại giờ tàu như sau :

Tên tàu

Xuất phát từ ga Hà Nội lúc

Số giờ tàu chạy

Ga cuối

SE1

19 giờ

32 giờ 45 phút

Ga Sài Gòn

(3 giờ 45 phút)

SE7

6 giờ 15 phút

32 giờ 56 phút

Ga Sài Gòn

(15 giờ 11 phút)

NA1

21 giờ 30 phút

7 giờ 34  phút

Vinh

(5 giờ 4 phút)

 Em hãy viết số tích hợp vào chỗ chấm :

a) Tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc….. giờ. Sau ….. giờ ….. phút sẽ tới ga Sài Gòn (Thành Phố Hồ Chí Minh) lúc …..giờ …..phút.

b) Tàu NA1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc …..giờ …..phút và tới Vinh lúc…. giờ …..phút.

c) Nếu tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút ngày 1 tháng 6 năm 2013 thì tàu sẽ tới ga Sài Gòn lúc ….. giờ….. phút ngày ….. tháng …..năm 2013.

Bài giải:

1. Tính giá trị của biểu thức (theo mẫu):

a) \(b \times 7\) với b = 8

Giá trị của biểu thức \(b \times 7\) với b = 8 là \(b \times 7 = 8 \times 7 = 56.\)

b) \(81:c\) với c = 9

Giá trị của biểu thức \(81:c\) với c = 9 là $\(81:c = 81:9 = 9.\)

2. Viết vào ô trống (theo mẫu):

a

4

7

9

 $$10 \times a$$ $$10 \times 4 = 40$$  $$10 \times 7 = 70$$  $$7 + 181 = 188$$
 $$a \times 17$$  $$4 \times 17 = 68$$  $$7 \times 17 = 119$$  $$9 \times 17 = 153$$
 $$a + 181$$  $$4 + 181 = 185$$  $$7 + 181 = 188$$  $$9 + 181 = 190$$

 3.Viết vào ô trống (theo mẫu) :

Cạnh hình vuông

a

5cm

18cm

131dm

73m

Chu vi hình vuông

 $$a \times 4$$  $$5 \times 4cm$$  $$18 \times 4cm$$  $$131 \times 4dm$$  $$73 \times 4m$$

4.Bạn Tâm ra ga Hà Nội ghi lại giờ tàu như sau :

Tên tàu

Xuất phát từ ga Hà Nội lúc

Số giờ tàu chạy

Ga cuối

SE1

19 giờ

32 giờ 45 phút

Ga Sài Gòn

(3 giờ 45 phút)

SE7

6 giờ 15 phút

32 giờ 56 phút

Ga Sài Gòn

(15 giờ 11 phút)

NA1

21 giờ 30 phút

7 giờ 34  phút

Vinh

(5 giờ 4 phút)

Viết số tích hợp vào chỗ chấm :

a) Tàu SE1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 19 giờ. Sau 32 giờ 45 phút sẽ tới ga Sài Gòn (Thành Phố Hồ Chí Minh) lúc 3 giờ 45 phút.

b) Tàu NA1 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 21 giờ 30 phút và tới Vinh lúc 5 giờ 4 phút.

c) Nếu tàu SE7 xuất phát từ ga Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút ngày 1 tháng 6 năm 2013 thì tàu sẽ tới ga Sài Gòn lúc 15 giờ 11 phút ngày 2 tháng 6 năm 2013.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan