Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3, 4 trang 74 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Bình chọn:
4.3 trên 227 phiếu

4. Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 28 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện trị giá 8000 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học?

1. Đặt tính rồi tính:

435 × 300 

327 × 42

436 × 304

2. Tính bằng cách thuận tiện nhất:

a) 214 × 13 + 214 × 17 = ………………

                                     = ………………

                                     = ………………

b) 58 × 635 + 48 × 635 = ………………

                                   = …………………

                                   =…………………

c) 4 × 19 × 25 =………………

                       = ………………

3. Tính:

a) 85 + 11 × 305 = ………………

                          = ………………

 b) 85 × 11 + 305 = ………………

                            = ………………

4. Nhà trường dự định lắp bóng điện cho 28 phòng học, mỗi phòng 8 bóng. Nếu mỗi bóng điện trị giá  8000 đồng thì nhà trường phải trả bao nhiêu tiền để mua đủ số bóng điện lắp cho các phòng học?

Bài giải:

1.

2.

a) 214 × 13 + 214 × 17 = 214 × (13 +17)

                                     = 214 × 30

                                     = 6420

b) 58 × 635 + 48 × 635 = (58 – 48 ) × 635

                                   = 10 × 635

                                   = 6350

c) 4 × 19 × 25 =100 × 19

                    = 1900

3.

a) 85 + 11 × 305 = 85 + 3355

                          = 3440

 b) 85 × 11 + 305 = 935 + 305

                            = 1240

4.

Tóm tắt:

Cách 1:

Bài giải

Số tiền bóng đèn của  mối phòng học là:

8 × 8000 = 64000 (đồng)

Số tiền mà nhà trường phải trả là:

64000 × 28 = 1792000 (đồng)

Đáp số: 1 792 000 (đồng)

Cách 2:

Bài giải

Tổng số tiền mà nhà trường phải trả là:

8 × 28 × 8000 = 1792000 (đồng)

Đáp số: 1 792 000 đồng

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan