Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải câu 1, 2, 3 trang 101: Tiền Việt Nam - Vở bài tập Toán 2 tập 2 - Chân trời sáng tạo

Bình chọn:
3.8 trên 4 phiếu

a) Đơn vị tiền Việt Nam là: .... b) Trong phạm vi 1000 đồng, tiền giấy Việt Nam có ... loại c) Viết cách đọc mỗi tờ tiền. Khi mua một món đồ giá 800 đồng, em có thể trả tiền theo một trong các cách: Khi mua một món đồ giá 300 đồng, em đưa 1 tờ 1000 đồng, người bán hàng có thể trả tiền thừa theo một trong các cách:

Câu 1 trang 101, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Viết vào chỗ chấm

a) Đơn vị tiền Việt Nam là: ....

b) Trong phạm vi 1000 đồng, tiền giấy Việt Nam có ... loại

c) Viết cách đọc mỗi tờ tiền

Lời giải:

a) Đơn vị tiền Việt Nam là: đồng

b) Trong phạm vi 1000 đồng, tiền giấy Việt Nam có 1 loại

c) 

200 đồng: hai trăm đồng

500 đồng: năm trăm đồng

1000 đồng: một nghìn đồng

 

Câu 2 trang 101, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Khi mua một món đồ giá 800 đồng, em có thể trả tiền theo một trong các cách:

8 tờ 100 đồng

... tờ 200 đồng

... tờ 100 đồng và ... tờ 200 đồng

... tờ 100 đồng, ... tờ 200 đồng và ... tờ 500 đồng

 

Lời giải:

4 tờ 200 đồng

2 tờ 100 đồng và 3 tờ 200 đồng

1 tờ 100 đồng, 1 tờ 200 đồng và 1 tờ 500 đồng

Câu 3 trang 101, VBT Toán 2 tập 2 - CTST

Câu hỏi:

Khi mua một món đồ giá 300 đồng, em đưa 1 tờ 1000 đồng, người bán hàng có thể trả tiền thừa theo một trong các cách:

... tờ 200 đồng và ... tờ 500 đồng

... tờ 100 đồng và ... tờ 200 đồng

Lời giải:

1 tờ 200 đồng và 1 tờ 500 đồng

1 tờ 100 đồng và 3 tờ 200 đồng

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan