Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1, 2, 3 trang 78 Vở bài tập (SBT) Toán lớp 4 tập 1

Bình chọn:
4.2 trên 156 phiếu

1. Đặt tính rồi tính:

1. Đặt tính rồi tính:

256075 : 5

369090 : 6

498479 : 7

2. Một kho chứa 305 080 kg tóc. Người ta đã lấy ra \({1 \over 8}\) số thóc ở kho đó. Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu ki–lô–gam thóc?

3. Tìm x:

a) x × 5 = 106570                                  b) 450906 : x = 6 

Bài giải:

1.

2.

Tóm tắt:

Bài giải

Số ki–lô–gam thóc người ta đã lấy đi là:

305080 : 8 = 38135 (kg)

Số thóc còn lại trong kho là:

305080 – 38135 = 266945 (kg)

Đáp số : 266945 (kg)

3.

a) x × 5 = 106570

          x = 106570 : 5

          x = 21314

b) 450906 : x = 6 

                  x = 450906 : 6

                  x = 75151

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 4 - Xem ngay

Bài viết liên quan