Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 1 trang 43 Vở bài tập Lịch sử 4

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 1 trang 43 Vở bài tập Lịch sử 4

Hãy đánh dấu × vào ô ☐ trước ý đúng

a) Nội dung của “Chiếu khuyến nông”:

☐ Chia ruộng đất cho nông dân.

☐ Chia thóc gạo cho nông dân

☐ Đào kênh mương dẫn nước vào ruộng

☐ Lệnh cho nông dân trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang.

b)  Tác dụng của “Chiếu khuyến nông”:

☐ Đất nước vẫn bị chia cắt, nhân dân vẫn cực khổ

☐ Đất nước khôi phục được cảnh thanh bình, mùa màng trở lại cảnh tươi tốt.

☐ Đất nước loạn lạc, mất mùa.

c) Thời Quang Trung có những loại chữ viết nào?

☐ Chữ Hán

☐ Chữ Quốc ngữ

☐ Chữ Nôm

d) Vua Quang Trung đề cao chữ Nôm nhằm:

☐ Phát triển kinh tế

☐ Bảo vệ chính quyền

☐ Bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc.

Trả lời:

a) Nội dung của “Chiếu khuyến nông”:

☒ Lệnh cho nông dân trở về quê cũ cày cấy, khai phá ruộng hoang.

b) Tác dụng của “Chiếu khuyến nông”:

☒ Đất nước khôi phục được cảnh thanh bình, mùa màng trở lại cảnh tươi tốt.

c) Thời Quang Trung có những loại chữ viết nào?

☒ Chữ Hán

☒ Chữ Nôm

d) Vua Quang Trung đề cao chữ Nôm nhằm:

☒ Bảo tồn và phát triển chữ viết của dân tộc.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan