Loigiaihay.com 2020

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5 trang 30, 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Bình chọn:
4.3 trên 9 phiếu

Hãy chọn đáp án đúng.

Câu 12.1 trang 30 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Số nghịch đảo của \({{ - 2} \over 7}\) là

\(\left( A \right){2 \over 7};\)

\(\left( B \right){7 \over 2};\)

\(\left( C \right)1;\)

\(\left( D \right){{ - 7} \over 2}\)

Hãy chọn đáp án đúng

Giải

Đáp án đúng là \(\left( D \right){{ - 7} \over 2}\)

Câu 12.2 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

\({{12} \over {25}}\) là kết quả của phép chia:

\(\left( A \right){{ - 3} \over 5}:{5 \over { - 4}};\)

\(\left( B \right){2 \over {25}}:6;\)

\(\left( C \right){3 \over {25}}:4;\)

\(\left( D \right) - 6:{{25} \over 2}\)

Hãy chọn đáp án đúng:

Giải

Đáp án đúng là \(\left( A \right){{ - 3} \over 5}:{5 \over { - 4}};\)

Câu 12.3 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tìm số tự nhiên a nhỏ nhất sao cho khi chia a cho \({6 \over 7}\) và chia a cho \({{10} \over {11}}\) ta đều được kết quả là số tự nhiên.

Giải

Theo đề bài a: \({6 \over 7} = a.{7 \over 6} \in N\) nên \(7{\rm{a}} \vdots 6\) suy ra \({\rm{a}} \vdots 6\) (vì 7 và 6 là nguyên tố cùng nhau);

\(a:{{10} \over {11}} = a.{{11} \over {10}} \in N\) nên \(11{\rm{a}} \vdots 10\) suy ra \({\rm{a}} \vdots 10\) (vì 11 và 10 nguyên tố cùng nhau). Như vậy a là bội chung của 6 và 10.

Để a nhỏ nhất thì a = BCNN(6;10) = 30

Vậy số phải tìm là 30

Thử lại:

\(30:{6 \over 7} = 30.{7 \over 6} = 35\)

\(30:{{10} \over {11}} = 30.{{11} \over {10}} = 33\)

Câu 12.4 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tích của hai phân số là \({3 \over 7}\) nếu thêm vào thừa số thứ nhất 2 đơn vị thì tích là \({{13} \over {21}}\). Tìm hai phân số đó.

Giải

Tích mới lớn hơn tích cũ là: \({{13} \over {21}} - {3 \over 7} = {4 \over {21}}\)

Tích mới hơn tích cũ 2 lần phân số thứ hai,

Vậy phân số thứ hai là: \({4 \over {21}}:2 = {2 \over {21}}\)

Phân số thứ nhất là: \({3 \over 7}:{2 \over {21}} = {9 \over 2}\)

Câu 12.5 trang 31 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tìm hai số biết rằng \({7 \over 9}\) của số này bằng \({{28} \over {33}}\) của số kia và hiệu của hai số đó bằng 9

Giải

Sô thứ nhất bằng \({{28} \over {33}}:{7 \over 9} = {{12} \over {11}}\) số thứ hai.

9 chính là giá trị của \({{12} \over {11}} - 1 = {1 \over {11}}\) số thứ hai.

Số thứ hai là: \(9:{1 \over {11}} = 99\)

Sô thứ nhất là: 99 + 9 = 108.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 trên Tuyensinh247.com mọi lúc, mọi nơi với đầy đủ các môn: Toán, Văn, Anh, Lý, Sử, Sinh, Địa cùng các thầy cô nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan