Loigiaihay.com 2021

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52 trang 38, 39 SBT Đại số 10 Nâng cao

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Câu 2.47, 2.48, 2.49, 2.50, 2.51, 2.52 trang 38, 39 SBT Đại số 10 Nâng cao

Chọn đáp án đúng

Câu 2.47 trang 38 SBT Đại số 10 Nâng cao

Trục đối xứng của parabol \(y =  - 2{x^2} + 5x + 3\) là đường thẳng

A. \(x = {5 \over 2}\);

B. \(x =  - {5 \over 2}\);

C. \(x = {5 \over 4}\);

D. \(x =  - {5 \over 4}\).

Giải:

Phương án (C). Chú ý. Tránh các nhầm lẫn về dấu và nhầm lẫn giữa \({b \over {2a}}\) và \({b \over a}\).

Câu 2.48 trang 38 SBT Đại số 10 Nâng cao

Hàm số \(y = 2{x^2} + 4x - 1\)

A. Đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 2} \right)\) và nghịch biến trên khoảng \(\left( { - 2; + \infty } \right)\) ;

B. Nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 2} \right)\) và đồng biến trên khoảng \(\left( { - 2; + \infty } \right)\) ;

C. Đồng biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và nghịch biến trên khoảng \(\left( { - 1; + \infty } \right)\) ;

D. Nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ; - 1} \right)\) và đồng biến trên khoảng \(\left( { - 1; + \infty } \right)\) .

Giải:

Phương án (D)

Câu 2.49 trang 38 SBT Đại số 10 Nâng cao

Hàm số \(y =  - {x^2} - 3x + 5\) có

A. Giá trị lớn nhất khi \(x = {3 \over 2}\) ;

B. Giá trị lớn nhất khi \(x =  - {3 \over 2}\) ;

C. Giá trị nhỏ nhất khi \(x = {3 \over 2}\) ;

D. Giá trị nhỏ nhất khi \(x =  - {3 \over 2}\) .

Giải:

Phương án (B)

Trong mỗi bài từ bài 2.50 đến bài 2.52, hãy ghép mỗi thành phần của cột trái với một thành phần thích hợp ở cột phải để được khẳng định đúng.

Câu 2.50 trang 38 SBT Đại số 10 Nâng cao

a. Điểm \((2 ; 2)\) là đỉnh của parabol

b. Điểm \(\left( { - {1 \over 2};{1 \over 2}} \right)\) là đỉnh của parabol

1. \(y = 2{x^2} + 2x + 1\)

2. \(y = {x^2} - x + 1\)

3. \(y =  - 0,25{x^2} + x + 1\)

Giải:

(a) ⟷ (3) ; (b) ⟷ (1)

 Câu 2.51 trang 38 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xét parabol (P) : \(y = a{x^2} + bx + c\)

a. Chắc chắn (P) có đỉnh nằm ở phía dưới trục hoành

b. Chắc chắc (P) có đỉnh nằm ở phía trên trục hoành

1. nếu \(a < 0\) và \(c < 0\)

2. nếu \(a > 0\) và \(c < 0\)

3. nếu \(a < 0\) và \(c > 0\)

4. nếu \(a > 0\) và \(c > 0\)

Giải:

(a) ⟷ (2) ; (b) ⟷ (3)

Câu 2.52 trang 39 SBT Đại số 10 Nâng cao

Xét parabol (P): \(y = a{x^2} + bx + c\) với \(a < 0\), \(\Delta  = {b^2} - 4ac\).

a. Chắc chắn (P) cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ dương

b. Chắc chắn (P) cắt trục hoành tại hai điểm có hoành độ âm

1. nếu \(∆ > 0, b < 0\) và \(c < 0\)

2. nếu \(∆ > 0, b > 0\) và \(c > 0\)

3. nếu \(∆ > 0, b < 0\) và \(c > 0\)

4. nếu \(∆ > 0, b > 0\) và \(c < 0\)

Giải:

(a) ⟷ (4) ; (b) ⟷ (1)

Sachbaitap.com

Bài viết liên quan