Câu 5 Unit 16 Trang 139 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Read the passage in Exercise 4 again and write true or false against these statements.

Read the passage in Exercise 4 again and write true or false against these statements.

Đọc đoạn văn ở bài 4 và cho biết các câu sau đây đúng hay sai.

  T F
a) ENIAC was the first Computer in the world.  _____ _____
b) ENIAC weighs 30 tons.  _____ _____
c) The first true integrated circuit was designed by an American engineer. _____ _____
d) A microprocessor contains the basic elements of a Computer. _____ _____
e) The United States had 100 computers in 1953.  _____ _____

Hướng dẫn giải 

a. F b. T c. T d. T e. F


Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>>Học trực tuyến các môn học lớp 8, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Lý, Hóa. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan