Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu 8 Unit 16 Trang 140 Sách Bài Tập (SBT) Tiếng Anh 8

Bình chọn:
3.6 trên 5 phiếu

Read the list of the 20th century inventions and put the following events in the correct order of time. One item (d) has been done for you.

Xem thêm: Unit 16: INVENTIONS

Read the list of the 20th century inventions and put the following events in the correct order of time. One item (d) has been done for you.

Đọc danh sách các phát minh của thế kỷ 20 và đặt các sự kiện theo đúng thứ tự thời gian. Mục (d) đã được thực hiện giúp bạn.

______ a) The invention of the photocopier

______ b) Charles Strite’s invention

______ c) The invention of audio cassettes

___1__ d) George Claude’s invention of neon light

______ e) Microsoft’s invention

______ f) The invention of instant coffee

______ g) The invention of the laser printer

______ h) The invention of the video cassette recorder

______ i) The invention of the teabag

______ j) Percy Spencer’s invention

______ k) The invention of super glue

Hướng dẫn giải 

5 a) The invention of the photocopier (1937)
4 b) Charles Strite’s invention (1919)
8 c) The invention of audio cassettes (1962)
1 d) George Claude’s invention of neon light (1902)
11 e) Microsoft’s invention (1985)
3 f) The invention of instant coffee (1909)
10 g) The invention of the laser printer (1975)
9 h) The invention of the video cassette recorder (1976)
2 i) The invention of the teabag (1904)
6 j) Percy Spencer’s invention (1946)

7    k) The invention of super glue                         (1951)


Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 8 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 8 trên Tuyensinh247.com cam kết giúp học sinh lớp 8 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan