Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Câu III.1, III.2, III.3, III.4 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Bình chọn:
4.4 trên 12 phiếu

Tính A.

Câu III.1 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Phân số \({a \over b}\) sau khi rút gọn được phân số \({{ - 8} \over {11}}\). Biết b – a = 190. Tìm phân số.

Giải

\({a \over b} = {{ - 8} \over {11}}\) Suy ra \(1 - {a \over b} = 1 - {{ - 8} \over {11}}\) hay \({{b - a} \over b} = {{11 + 8} \over {11}}\)        (1)

Thay b – a = 190 vào (1) ta được: \({{190} \over b} = {{19} \over {11}} \Rightarrow b = 110\)

Phân số \({a \over b}\) phải tìm là \({{ - 80} \over {110}}\).

Câu III.2 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tính \(A = \left( {{{878787} \over {959595}} + {{ - 8787} \over {9595}}} \right).{{1234321} \over {5678765}}\)

Giải

Rút gọn

\({{878787} \over {959595}} = {{878787:10101} \over {959595:10101}} = {{87} \over {95}}\)

\({{8787} \over {9595}} = {{8787:101} \over {9595:101}} = {{87} \over {95}}\)

Từ đó tính được A = 0

Câu III.3 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Cho \(A = {{2009.2010 - 2} \over {2008 + 2008.2010}};B = {{ - 2009.20102010} \over {20092009.2010}}\)

Tính A + B

Giải

\(A = {{2009.2010 - 2} \over {2008 + 2008.2010}} = {{\left( {2008 + 1} \right).2010 - 2} \over {2008 + 2008.2010}}\)

\( = {{2008.2010 + 2010 - 12} \over {2008 + 2008.2010}} = {{2008.2010 + 2008} \over {2008 + 2008.2010}} = 1\)

\(B =  = {{ - 2009.20102010} \over {20092009.2010}} = {{ - 2009.2010.10001} \over {2009.10001.2010}} =  - 1\)

Do đó A + B = 1 + (-1) = 0

Câu III.4 trang 41 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 6 tập 2

Tính giá trị của biểu thức:

\(P = {{2.3.4 - 2.3.4.9 + 2.3.4.11 - 2.3.4.13} \over {5.6.7 - 5.6.7.9 + 5.6.7.11 - 5.6.7.13}}\)

Giải

\(P = {{2.3.4 - 2.3.4.9 + 2.3.4.11 - 2.3.4.13} \over {5.6.7 - 5.6.7.9 + 5.6.7.11 - 5.6.7.13}}\)

\(P = {{2.3.4.\left( {1 - 9 + 11 - 13} \right)} \over {5.6.7.\left( {1 - 9 + 11 - 13} \right)}} = {{2.3.4} \over {5.6.7}} = {4 \over {35}}\)

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Toán 6 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 6 chương trình mới trên Tuyensinh247.com. Đầy đủ khoá học các bộ sách (Kết nối tri thức với cuộc sống; Chân trời sáng tạo; Cánh diều). Cam kết giúp học sinh lớp 6 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan