E. Writing – trang 16 – Unit 8 – Sách bài tập( SBT) tiếng Anh 7 mới

Bình chọn:
4.1 trên 15 phiếu

Rewrite the sentences, using the words given. Viết lại các câu sau, sử dụng từ đã cho.

1. Rewrite the sentences, using the words given.
Viết lại các câu sau, sử dụng từ đã cho.

1. This is wet weather is so depressing. MAKES

______________________________________

2. I was very disappointed not to get the job. DISAPPOINTING

______________________________________

3. Her behaviour annoyed her teachers. FOUND

______________________________________

4. I thought the ending of the film is quite shocking. AT

______________________________________

5. I feel very relaxed when I see a romantic comedy. SEEING

______________________________________

Key - Đáp án:

1. This wet weather makes me so depressed.

2. It was very disappo int ng not to get the job.

3. Her teachers found her behaviour annoying.

4.I was shocked at the end of the film.

5. Seeing a romantic comedy is very relaxing.

2a. Think of your favourite film and make notes under the headings:
Nghĩ về bộ phim bạn thích nhất vf ghi lại theo các tiêu chí sau:
 
b. Now write a letter to your penfriend (60-80 words). Use the letter in Reading 3 to help you.
Viết một bức thư cho bạn của mình (60 - 80 từ). Có thể sử dụng các từ trong bài đọc 3.


Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 7 Mới - Xem ngay

>>Học trực tuyến lớp 7, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Bài viết liên quan