Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 104, 105 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải Vở bài tập Toán 3 trang 104, 105 Kết nối tri thức tập 1 bài 41. Ôn tập phép nhân, phép chia trong phạm vi 100, 1000 tiết 3. Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

Bài 1 trang 104 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a) Kết quả của phép nhân 181 × 4 là:

A. 424                 B. 742                    C. 724              D. 721

b) Kết quả của phép chia 806 : 2 là:

A. 43                    B. 403              C. 430              D. 304

c) Số dư của phép chia 465 : 7 là:

A. 6                       B. 5               C. 4                       D. 3

Phương pháp:

Thực hiện đặt tính rồi tính và khoanh vào đáp án thích hợp.

Lời giải:

Bài 2 trang 105 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết.

- Muốn tìm số chia ta lấy thương nhân với số chia.

- Muốn tìm số chia ta lấy số bị chia chia cho thương. 

Lời giải:

a) ...... x 8 = 280

    280 : 8 = 35

Vậy số cần điền vào ô trống là 35.

b) ...... : 9 =108

   108 x 9 = 972

Vậy số cần điền vào ô trống là 972.

c) 84 : ...... = 6

    84 : 6 = 14

Vậy số cần điền vào ô trống là 14.

d) ....... x 7 = 161

   161 : 7 = 23

Vậy số cần điền vào ô trống là 23.

Bài 3 trang 105 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Trong vườn nhà An có 19 cây chanh, số cây cam gấp 4 lần số cây chanh. Hỏi vườn nhà An có tất cả bao nhiêu cây chanh và cây cam?

Phương pháp:

Bước 1: Tính số cây cam = Số cây chanh x 4

Bước 2 : Tính tống tất cả số cây cam và cây chanh = Số cây cam + Số cây chanh

Lời giải:

Tóm tắt:

Bài giải

Số cây cam vườn nhà An có là:

19 x 4 = 76 (cây)

Vườn nhà An có tất cả số cây cam và cây chanh là

19 + 76 = 95 (cây)

Đáp số: 95 cây

Bài 4 trang 105 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

 

a)      \(\frac{1}{{6}}\) số quả dâu tây là …… quả dâu tây.

b)      \(\frac{1}{{8}}\) số quả dâu tây là …… quả dâu tây.

Phương pháp:

Bước 1: Đếm số quả dâu tây có trong hình vẽ.

Bước 2: Để tìm \(\frac{1}{{6}}\) số quả dâu ta lấy số quả dâu tây vừa đếm được chia cho 6.

            Để tìm \(\frac{1}{{8}}\) số quả dâu tây ta lấy số quả dâu tây vừa đếm được chia cho 8.

Lời giải:

Ta đếm được có 24 quả dâu tây.

a)      \(\frac{1}{{6}}\) số quả dâu tây là 24 : 6 = 4 (quả)

b)      \(\frac{1}{{8}}\) số quả dâu tây là: 24 : 8 = 3  (quả)

Ta điền như sau:

a)      \(\frac{1}{{6}}\) số quả dâu tây là 4 quả dâu tây.

b)      \(\frac{1}{{8}}\) số quả dâu tây là 3 quả dâu tây.

Bài 5 trang 105 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết chữ số 0, 1, 2, 3 thích hợp vào ô trống.

Phương pháp:

Tính nhẩm rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Ta có:

- Hàng đơn vị ở tích là 6, mà 2 × 3 = 6 nên hàng đơn vị ở thừa số thứ nhất là 2, thừa số thứ hai là 3; hoặc ngược lại hàng đơn vị của thừa số thứ nhất là 3, thừa số thứ hai là 2.

- Hàng chục ở tích là 0 nên hàng chục ở thừa số thứ nhất là 0.

- Ta còn số 1 điền vào hàng trăm của thừa số thứ nhất.

Mà 3 × 1 = 3 nên hàng đơn vị của thừa số thứ nhất là 2, thừa số thứ hai là 3.

Ta điền được như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan