Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 106, 107 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
2.9 trên 8 phiếu

Giải Vở bài tập Toán 3 trang 106, 107 Kết nối tri thức tập 1 bài 42. Ôn tập biểu thức số tiết 1. Bài 3. Khối lớp Ba của một trường tiểu học có 7 lớp, mỗi lớp có 31 học sinh và 1 lớp có 34 học sinh. Hỏi khối lớp Ba của trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Bài 1 trang 106 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính giá trị của biểu thức.

Phương pháp:

Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có phép tính nhân, chia ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái sang phải.

Lời giải:

a) 527 – 346 + 74 = 181 + 74                                          

                            = 255                                                                              

b) 72 x 3 : 9 = 216 : 9     

                   = 24

c) 28 + 45 – 60 = 73 – 60                                                 

                        = 13        

d) 96 : 6 x 8 = 16 x 8                                                               

                   = 128

Bài 2 trang 106 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính giá trị của biểu thức.

Phương pháp:

Nếu trong biểu thức có chứa các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện phép tính nhân, chia trước, thực hiện phép tính cộng, trừ sau.

Lời giải:

a) 24 x 3 – 52  = 72 – 52                                              

                       = 20                                                                             

b) 518 + 70 : 5  =  518 + 14

                        = 532

c) 91 : 7 + 69 = 13 + 69                                                 

                     = 82                                                                                  

d) 200 – 18 x 5 = 200 – 90

                       = 110

Bài 3 trang 106 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Khối lớp Ba của một trường tiểu học có 7 lớp, mỗi lớp có 31 học sinh và 1 lớp có 34 học sinh. Hỏi khối lớp Ba của trường đó có tất cả bao nhiêu học sinh?

Lời giải:

Số học sinh 6 lớp khối Ba của trường tiểu học là:

31 x 6 = 186 (học sinh)

Tất cả số học sinh khối Ba của trường tiểu học là:

186 + 34 = 220 (học sinh)

Đáp số: 220 học sinh

Bài 4 trang 107 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

a) Tô màu vào các ô tô ghi biểu thức có giá trị lớn hơn 90.

b) Tô màu (khác với màu đã tô ở câu a) vào ô tô ghi biểu thức có giá trị bé nhất trong các biểu thức trên.

Phương pháp:

Bước 1: Tính giá trị biểu thức:

Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia ta thực hiện các phép tính nhân, chia trước; rồi thực hiện các phép tính cộng, trừ sau.

Bước 2: Tô màu theo yêu cầu của bài toán.

Lời giải:

a)

20 x 3 + 30 = 60 + 30                              

                  = 90                                                            

100 : 5 + 80 = 20 + 80

                    = 100

70 + 80 : 2 = 70 + 40                              

                  = 110                                                        

20 x 5 – 20 = 100 – 20

                  = 80

30 + 40 x 2 = 30 + 80

                  = 110

Các ô tô ghi biểu thức lớn hơn 90 là:

100 : 5 + 80 ; 70 + 80 : 2; 30 + 40 x 2

b) Biểu thức có giá trị bé nhất là 20 x 5 – 20

Ta tô màu như sau:

Bài 5 trang 107 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết dấu phép tính “+, x” thích hợp vào ô trống.

Phương pháp:

Bước 1: Tính nhẩm giá trị biểu thức với các dấu +, x

Bước 2: Điền dấu thích hợp sao cho giá trị biểu thức bằng 20.

Lời giải:

Ta thấy: 4 × 4 + 4 = 20; 4 + 4 × 4 = 20.

Vậy ta điền vào ô trống như sau:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan