Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4, 5 trang 89 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.1 trên 11 phiếu

Giải Vở bài tập Toán 3 trang 89 Kết nối tri thức tập 1 - bài 36. Nhân số có ba chữ số với số có một chữ số tiết 2. Bài 4. Mai có 1 kg bột mì. Bạn ấy đã làm 3 chiếc bánh gối, mỗi chiếc bánh dùng 200 g bột mì. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu gam bột mì?

Bài 1 trang 89 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Số?

Phương pháp:

Muốn tìm tích ta lấy thừa số nhân với thừa số.

Lời giải:

Bài 2 trang 89 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính nhẩm.

Mẫu: 200 x 4 = ? Nhẩm: 2 trăm x 4 = 8 trăm. Vậy: 200 x 4 = 800.

200 x 3 = ......

500 x 2 = ......

300 x 2 = ......

600 x 1 = ......

Phương pháp:

Thực hiện tính nhẩm theo mẫu.

Lời giải:

200 x 3 = ?

Nhẩm: 2 trăm x 3 = 6 trăm

Vậy 200 x 3 = 600

500 x 2 = ?

Nhẩm: 5 trăm x 2 = 1 nghìn

Vậy 500 x 2 = 1 000

300 x 2 = ?

Nhẩm: 3 trăm x 2 = 6 trăm

Vậy 300 x 2 = 600

600 x 1 = ?

Nhẩm: 6 trăm x 1 = 6 trăm

Vậy 600 x 1 = 600

Bài 3 trang 89 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Trên một hòn đảo đang có 420 con cừu. Sau mỗi năm số lượng cừu trên đảo sẽ tăng thêm 180 con. Hỏi sau 2 năm, trên đảo đó sẽ có tất cả bao nhiêu con cừu?

Phương pháp:

Số lượng cừu sau 2 năm = Số lượng cừu đang có + số lượng cừu tăng thêm mỗi năm x 2

Lời giải:

Sau 2 năm, trên đảo sẽ tăng thêm số con cừu là

180 x 2 = 360 (con)

Sau 2 năm, trên đảo đó sẽ có tất cả số con cừu là

420 + 360 = 780 (con)

Đáp số: 780 con cừu

Bài 4 trang 89 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Mai có 1 kg bột mì. Bạn ấy đã làm 3 chiếc bánh gối, mỗi chiếc bánh dùng 200 g bột mì. Hỏi Mai còn lại bao nhiêu gam bột mì?

Phương pháp:

- Tìm số gam bột mì đã dùng = Số gam bột mì để làm 1 chiếc bánh x Số chiếc bánh

- Tìm số gam bột mì còn lại

Lời giải:

Đổi: 1 kg = 1 000 g

Số gam bột mì Mai đã dùng là

200 x 3 = 600 (g)

Mai còn lại số gam bột mì là

1 000 - 600 = 400 (g)

Đáp số: 400 g bột mì

Bài 5 trang 89 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Tính nhẩm (theo mẫu).

Mẫu: 120 x 2 = ? Nhẩm:12 chục x 2 = 24 chục. Vậy: 120 x 2 = 240

210 x 3 = ......

340 x 2 = ......

110 x 4 = ......

Lời giải:

210 x 3 = ?

21 chục x 3 = 63 chục

Vậy 210 x 3 = 630

340 x 2 = ?

34 chục x 2 = 68 chục

Vậy 340 x 2 = 680

110 x 4 = ?

11 chục x 4 = 44 chục

Vậy 110 x 4 = 440

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan