Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải bài 1, 2, 3, 4 trang 44, 45 Vở bài tập (VBT) Toán 3 tập 1 - Kết nối tri thức

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 16. Điểm ở giữa, trung điểm của đoạn thẳng tiết 1 trang 44, 45 Vở bài tập toán 3 tập 1 kết nối tri thức với cuộc sống. Bài 1, 2, 3, 4 trang 44, 45. Bài 2 trang 44. Quan sát hình vẽ rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Bài 1 trang 44 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Đ, S ?

Trong hình trên:

a) B là trung điểm của đoạn thẳng AC.  .......

b) D là trung điểm của đoạn thẳng CE.  ......

c) C là điểm ở giữa hai điểm B và D.     .......

d) D là điểm ở giữa hai điểm C và E.     .......

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ rồi điền Đ, S thích hợp vào ô trống.

Lời giải:

Trong hình trên: 

a) B là trung điểm của đoạn thẳng AC

b) D là trung điểm của đoạn thẳng CE

c) C là điểm ở giữa hai điểm B và D

d) D là điểm ở giữa hai điểm C và E

* Giải thích

- Câu a đúng vì: 

+ Ba điểm A, B, C thẳng hàng; điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

+ AB = BC.

Trong hình trên:  

* Giải thích

- Câu a đúng vì: 

+ Ba điểm A, B, C thẳng hàng; điểm B nằm giữa hai điểm A và C.

+ AB = BC.

Nên B là trung điểm của đoạn thẳng AC.

- Câu b sai vì:

+ Đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng DE nên D không là trung điểm của đoạn thẳng CE.

- Câu c sai vì: 

+ Ba điểm B, C, D không thẳng hàng nên điểm C không nằm giữa hai điểm B và D.

- Câu d đúng vì: 

+ Ba điểm C, D, E thẳng hàng và điểm D nằm giữa hai điểm C và E.

Nên B là trung điểm của đoạn thẳng AC.

- Câu b sai vì:

+ Đoạn thẳng CD dài hơn đoạn thẳng DE nên D không là trung điểm của đoạn thẳng CE.

- Câu c sai vì: 

+ Ba điểm B, C, D không thẳng hàng nên điểm C không nằm giữa hai điểm B và D.

- Câu d đúng vì: 

+ Ba điểm C, D, E thẳng hàng và điểm D nằm giữa hai điểm C và E.

Bài 2 trang 44 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Quan sát hình vẽ rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

a) Các nhóm ba điểm thẳng hàng là: ..................................................

b) M là điểm ở giữa hai điểm ...... và ......

c) M là trung điểm của đoạn thẳng ..........

d) .......... là điểm ở giữa hai điểm C và D.

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi.

Lời giải:

Quan sát hình vẽ, ta điền vào ô trống như sau:

a) Các nhóm ba điểm thẳng hàng là (A, M, B); (C, N, D).

b) M là điểm ở giữa hai điểm A và B.

c) M là trung điểm của đoạn thẳng AB (vì M, A, B thẳng hàng và MA = MB).

d) N là điểm ở giữa hai điểm C và D.

Bài 3 trang 44 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.                             

a) Trung điểm của đoạn thẳng CD là điểm ............

b) Trung điểm của đoạn thẳng MQ là điểm ...........

Phương pháp:

Trung điểm của đoạn thẳng là điểm ở giữa và chia đoạn thẳng ban đầu thành 2 đoạn thẳng có độ dài bằng nhau.

Lời giải:

a) Trung điểm của đoạn thẳng CD là điểm Q.

Vì: + 3 điểm C, Q, D thẳng hàng; điểm Q nằm giữa hai điểm C và D.

       + DQ = QC (cùng chiều dài bằng 4 ô vuông).

b) Trung điểm của đoạn thẳng QM là điểm P.

Vì: + 3 điểm M, P, Q thẳng hàng; điểm P nằm giữa hai điểm M và Q.

       + MP = PQ (cùng chiều dài bằng 2 ô vuông).

Bài 4 trang 44 VBT Toán 3 tập 1 - KNTT

Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Cho biết vị trí nhà và khoảng cách giữa các nhà của các bạn Nghêu, Sò, Ốc, Hến như hình vẽ.

a) Nhà các bạn ........ và ........... ở giữa nhà Nghêu và nhà Hến.

b) Nhà bạn ........ ở chính giữa quãng đường từ nhà Nghêu đến nhà Hến.

Phương pháp:

Quan sát hình vẽ rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp.

Lời giải:

Quan sát tranh ta thấy:

a) Nhà các bạn  và Ốc ở giữa nhà Nghêu và nhà Hến.

b) Nhà bạn  ở chính giữa quãng đường từ nhà Nghêu đến nhà Hến (vì quãng đường từ nhà bạn Nghêu đến nhà bạn Sò bằng quãng đường từ nhà bạn Sò đến nhà bạn Hến và bằng 5 ô vuông).

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan