Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải SBT Toán 10 trang 96, 97 Chân trời sáng tạo tập 1

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 trang 96, bài 2, 3, 4, 5, 6 trang 97 SBT Toán 10 Chân trời sáng tạo tập 1. Bài 1. Cho hình bình hành ABCD có G là trọng tâm của tam giác ABD.

Bài 1 trang 96 SBT Toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho hình bình hành ABCD có là trọng tâm của tam giác ABD.

Chứng minh rằng: \(\overrightarrow {AC}  = 3\overrightarrow {AG} \)

Lời giải:

Bài 2 trang 97 SBT Toán 10 - Chân trời sáng tạo

Gọi AM  là trung tuyến của tam giác ABC và là trung điểm của đoạn AM. Chứng minh rằng:

a) \(2\overrightarrow {DA}  + \overrightarrow {DB}  + \overrightarrow {DC}  = \overrightarrow 0 \)

b)  \(2\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  = 4\overrightarrow {OD} \)        với là điểm tùy ý

Phương pháp:

Sử dụng tính chất trung điểm \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = 2\overrightarrow {MI} \) với là trung điểm của AB

Lời giải:

a) AM  là trung tuyến của tam giác ABC, suy ra là trung điểm của BC

\(2\overrightarrow {DA}  + \overrightarrow {DB}  + \overrightarrow {DC}  = 2\overrightarrow {DA}  + \left( {\overrightarrow {DB}  + \overrightarrow {DC} } \right) \\= 2\overrightarrow {DA}  + 2\overrightarrow {DM}  = 2\left( {\overrightarrow {DA}  + \overrightarrow {DM} } \right) = \overrightarrow 0 \)

(là trung điểm của AM nên \(\overrightarrow {DA}  + \overrightarrow {DM}  = \overrightarrow 0 \))

b)

\(\begin{array}{l}2\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC}  = 2\overrightarrow {OA}  + \left( {\overrightarrow {OB}  + \overrightarrow {OC} } \right) = 2\overrightarrow {OA}  + 2\overrightarrow {OM} \\ = 2\left( {\overrightarrow {OA}  + \overrightarrow {OM} } \right) = 2.2\overrightarrow {OD}  = 4\overrightarrow {OD} \end{array}\)

Bài 3 trang 97 SBT Toán 10 - Chân trời sáng tạo

Lấy một điểm tùy ý. Chứng minh rằng:

a) là trung điểm của đoạn thẳng AB khi và chỉ khi \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  = 2\overrightarrow {MI} \)

b) là trọng tâm của tam giác ABC khi và chỉ khi \(\overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {MB}  + \overrightarrow {MC}  = 3\overrightarrow {MG} \)

Lời giải:

Bài 4 trang 97 SBT Toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho hai điểm phân biệt và B. Tìm điểm sao cho \(3\overrightarrow {KA}  + 2\overrightarrow {KB}  = \overrightarrow 0 \).

Lời giải:

Bài 5 trang 97 SBT Toán 10 - Chân trời sáng tạo

Cho lục giác ABCDEF. Gọi M, N, P, Q, R, S lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, BC, CD, DE, EF, FA. Chứng minh rằng hai tam giác MPR và NQS có cùng trọng tâm.

Lời giải:

Gọi là trọng tâm của tam giác MPR

Ta có MN là đường trung bình của tam giác ABC nên \(\overrightarrow {MN}  = \frac{1}{2}\overrightarrow {AC} \)

Tương tự PQ và RS cũng là đường trung bình của tam giác CDE và EFA nên

\(\overrightarrow {PQ}  = \frac{1}{2}\overrightarrow {CE} ;\overrightarrow {RS}  = \frac{1}{2}\overrightarrow {EA} \)

Từ đó suy ra \(\overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {PQ}  + \overrightarrow {RS}  = \frac{1}{2}\overrightarrow {AC}  + \frac{1}{2}\overrightarrow {CE}  + \frac{1}{2}\overrightarrow {EA}  = \frac{1}{2}\left( {\overrightarrow {AC}  + \overrightarrow {CE}  + \overrightarrow {EA} } \right) = \overrightarrow 0 \)

\( \Rightarrow \overrightarrow {MN}  + \overrightarrow {PQ}  + \overrightarrow {RS}  = \overrightarrow 0 \)

\( \Leftrightarrow \left( {\overrightarrow {MO}  + \overrightarrow {ON} } \right) + \left( {\overrightarrow {PO}  + \overrightarrow {OQ} } \right) + \left( {\overrightarrow {RO}  + \overrightarrow {OS} } \right) = \overrightarrow 0 \)

\( \Leftrightarrow \overrightarrow {ON}  + \overrightarrow {OQ}  + \overrightarrow {OS}  = \overrightarrow {OM}  + \overrightarrow {OP}  + \overrightarrow {OR} \)

Mà ta có là trọng tâm của tam giác MPR nên \(\overrightarrow {OM}  + \overrightarrow {OP}  + \overrightarrow {OR}  = \overrightarrow 0 \)

Suy ra \(\overrightarrow {ON}  + \overrightarrow {OQ}  + \overrightarrow {OS}  = \overrightarrow {OM}  + \overrightarrow {OP}  + \overrightarrow {OR}  = \overrightarrow 0 \)

Vậy vừa trọng tâm của tam giác MPR vừa là trọng tâm của tam giác NQS

Bài 6 trang 97 SBT Toán 10 - Chân trời sáng tạo

Máy bay bay với vận tốc \(\overrightarrow a \), máy bay bay cùng hướng có vận tốc chỉ bằng một nửa máy A. Biểu diễn vectơ vận tốc \(\overrightarrow b \) của máy bay theo vectơ vận tốc \(\overrightarrow a \)của máy bay A.

Lời giải:

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan