Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 48, 49 tập 2

Bình chọn:
3.8 trên 5 phiếu

Giải bài 1 trang 48 và bài 1, 2, 3 trang 49 SGK Toán 4 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 63. Quy đồng mẫu số các phân số. Các bạn lớp 4A dự định trồng rau muống, rau cải và rau dền lần lượt trên.

Thực hành

Bài 1 trang 48 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Quy đồng mẫu số các phân số.

a) \(\frac{3}{{2}}\) và \(\frac{5}{{6}}\)

b) \(\frac{1}{{3}}\) và \(\frac{5}{{6}}\)

c) \(\frac{2}{{5}}\) và \(\frac{7}{{10}}\)

Lời giải

a) \(\frac{3}{{2}}\) = \(\frac{3\times3}{2\times3} = \frac{9}{{6}}\)

Quy đồng mẫu số hai phân số \(\frac{3}{{2}}\) và \(\frac{5}{{6}}\) được \(\frac{9}{{6}}\) và \(\frac{5}{{6}}\)

b) \(\frac{1}{{3}}\) = \(\frac{1\times2}{3\times2} = \frac{2}{{6}}\)

Quy đồng mẫu số hai phân số \(\frac{1}{{3}}\) và \(\frac{5}{{6}}\) được \(\frac{2}{{6}}\) và \(\frac{5}{{6}}\)

c) \(\frac{2}{{5}}\) =  \(\frac{2\times2}{5\times2} = \frac{4}{{10}}\)

Quy đồng mẫu số hai phân số \(\frac{2}{{5}}\) và \(\frac{7}{{10}}\)được \(\frac{4}{{10}}\) và \(\frac{7}{{10}}\)

Luyện tập

Bài 1 trang 49 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Quy đồng mẫu số các phân số.

a) \(\frac{9}{{14}}\) và \(\frac{4}{{7}}\)

b) \(\frac{25}{{9}}\) và \(\frac{8}{{3}}\)

c) \(\frac{6}{{7}}\) và \(\frac{9}{{70}}\)

Lời giải

a) \(\frac{4}{{7}}\) = \(\frac{4\times2}{7\times2}  = \frac{12}{{8}}\)

Quy đồng mẫu số hai phân số \(\frac{9}{{14}}\) và \(\frac{4}{{7}}\) được \(\frac{9}{{14}}\) và \(\frac{8}{{14}}\)

b) \(\frac{8}{{3}}\) = \(\frac{8\times3}{3\times3}= \frac{24}{{9}}\)

Quy đồng mẫu số hai phân số \(\frac{25}{{9}}\) và \(\frac{8}{{3}}\) được \(\frac{25}{{9}}\) và \(\frac{244}{{9}}\)

c) \(\frac{6}{{7}}\) = \(\frac{6\times10}{7\times10} = \frac{60}{{70}}\)

Quy đồng mẫu số hai phân số \(\frac{6}{{7}}\) và \(\frac{9}{{70}0}\) được \(\frac{60}{{70}}\) và \(\frac{9}{{70}}\)

Bài 2 trang 49 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Câu nào đúng, câu nào sai?

Quy đồng mẫu số hai phân số \(\frac{4}{{3}}\) và \(\frac{9}{{70}0}\), ta được các phân số sau:

a) \(\frac{24}{{18}0}\) và \(\frac{12}{{18}}\)

b) \(\frac{4}{{3}}\) và \(\frac{2}{{3}}\)                      

c) \(\frac{12}{{9}}\) và \(\frac{12}{{18}}\)

Lời giải

\(\frac{4}{{3}}\) = \(\frac{4}{{3}}\) = \(\frac{24}{{18}}\)

Vậy quy đồng mẫu số hai phân số \(\frac{4}{{3}}\) và \(\frac{12}{{18}}\), ta được các phân số \(\frac{24}{{18}}\) và \(\frac{12}{{18}}\)

Vậy câu đúng là a; câu sai là b , c

Bài 3 trang 49 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Hãy viết các số sau thành hai phân số có chung mẫu số:

Mẫu: 3 và \(\frac{7}{{2}}\)

3 =  \(\frac{3}{{1}}\) =\(\frac{3\times2}{1\times2} = \frac{6}{{2}}\)

Ta có \(\frac{6}{{2}}\) và \(\frac{7}{{2}}\)

a) 1 và \(\frac{2}{{5}}\)       

b) 2 và \(\frac{3}{{18}}\)       

c) \(\frac{1}{{3}}\) và 5

Lời giải

a) 1 và \(\frac{2}{{5}}\)

1 = \(\frac{1}{{1}}\) = \(\frac{1\times5}{1\times5} = \frac{5}{{5}}\)

Ta có \(\frac{5}{{5}}\) và \(\frac{2}{{5}}\)

b) 2 và \(\frac{3}{{8}}\)

2 = \(\frac{2}{{1}}\) = \(\frac{2\times8}{1\times8} = \frac{16}{{8}}\)

Ta có \(\frac{16}{{8}}\) và \(\frac{3}{{8}}\)

c) \(\frac{1}{{3}}\) và 5

5 =  \(\frac{5}{{1}}\) = \(\frac{5\times3}{1\times3}  = \frac{15}{{3}}\)

Ta có \(\frac{1}{{3}}\) và \(\frac{15}{{3}}\)

Hoạt động thực tế

Các bạn lớp 4A dự định trồng rau muống, rau cải và rau dền lần lượt trên \(\frac{1}{{2}}\)  ;  \(\frac{1}{{3}}\)  ;  và \(\frac{1}{{6}}\)  của mảnh đất. Mảnh đất đó nên chia thành bao nhiêu phần bằng nhau để thuận lợi cho việc chia đất trồng rau?

Lời giải

\(\frac{1}{{2}}\) = \(\frac{1\times3}{2\times3} = \frac{3}{{6}}\) 

\(\frac{1}{{3}}\)  = \(\frac{1\times2}{3\times2} = \frac{2}{{6}}\)

Quy đồng mẫu số các phân số  ; \(\frac{1}{{3}}\) ;  và \(\frac{1}{{6}}\) ta được\(\frac{3}{{6}}\) ; \(\frac{2}{{6}}\) ; \(\frac{1}{{6}}\)

Vậy mảnh đất đó nên chia thành 6 phần bằng nhau để thuận lợi cho việc chia đất trồng rau.

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan