Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 50, 51 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1 trang 50 và bài 1, 2, 3, 4 trang 51 SGK Toán 4 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 64. So sánh hai phân số. Ba bạn Thành, Tú, Phương đọc sách ở thư viện. Thành đọc sách trong $frac{3}{4}$ giờ; Tú đọc sách trong 1 giờ; Phương đọc sách trong $frac{4}{3}$ giờ.

Thực hành

Bài 1 trang 50 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

So sánh hai phân số.

Lời giải

a) \(\frac{2}{{5}}\) < \(\frac{3}{{5}}\)     ;      \(\frac{4}{{7}}\) > \(\frac{2}{{7}}\)       ;      \(\frac{1}{{10}}\) < \(\frac{7}{{10}}\)   ;      \(\frac{5}{{2}}\) > \(\frac{2}{{2}}\)

b) \(\frac{1}{{3}}\) và\(\frac{5}{{12}}\)

\(\frac{1}{{3}}\) = \(\frac{1\times4}{3\times4} = \frac{4}{{12}}\)

Ta có \(\frac{4}{{12}}\) < \(\frac{5}{{12}}\) vậy \(\frac{1}{{3}}\) < \(\frac{5}{{12}}\)

\(\frac{1}{{5}}\) và \(\frac{2}{{25}}\)

\(\frac{1}{{5}}\) =  \(\frac{1\times3}{5\times43} = \frac{3}{{15}}\)

Ta có \(\frac{3}{{15}}\) > \(\frac{2}{{15}}\) vậy \(\frac{1}{{5}}\) > \(\frac{2}{{15}}\)

 \(\frac{1\times4}{3\times4} và \frac{1}{{2}}\)

\(\frac{1}{{2}}\) =  \(\frac{1\times7}{2\times7} = \frac{7}{{14}}\)

Ta có \(\frac{5}{{14}}\) < \(\frac{7}{{14}}\)vậy \(\frac{5}{{14}}\) < \(\frac{1}{{2}}\)

\(\frac{2}{{3}}\)và \(\frac{12}{{18}}\)

\(\frac{2}{{3}}\)=  \(\frac{2\times6}{3\times6} = \frac{12}{{18}}\)

Ta có \(\frac{12}{{18}}\) = \(\frac{12}{{18}}\) vậy \(\frac{2}{{3}}\) = \(\frac{12}{{18}}\)

Luyện tập

Bài 1 trang 51 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Sắp xếp các phân số sau theo thứ tự từ lớn đến bé.

a) \(\frac{1}{{2}}\) ;  \(\frac{3}{{4}}\) ; \(\frac{5}{{8}}\)

b) \(\frac{2}{{3}}\) ;  \(\frac{2}{{3}}\) ;  \(\frac{5}{{6}}\) ;  \(\frac{7}{{12}}\)

Lời giải

a) Quy đồng mẫu số 3 phân số \(\frac{1}{{2}}\) ; \(\frac{3}{{4}}\) ;  \(\frac{5}{{8}}\), chọn mẫu số chung là 8

\(\frac{1}{{2}}\) =\(\frac{1\times4}{2\times4} =  \frac{4}{{8}}\)                  \(\frac{3}{{4}}\) = \(\frac{3\times2}{4\times2} = \frac{6}{{8}}\)

Ta có \(\frac{6}{{8}}\) > \(\frac{5}{{8}}\) >\(\frac{4}{{8}}\) nên \(\frac{3}{{4}}\) > \(\frac{5}{{8}}\) > \(\frac{1}{{2}}\)

Vậy các phân số theo thứ tự từ lớn đến bé là \(\frac{6}{{8}}\);  \(\frac{5}{{8}}\)  ;  \(\frac{1}{{2}}\) 

b)

Bài 2 trang 51 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Mỗi cái bánh được chia thành 4 phần bằng nhau, dưới đây là phần bánh mỗi bạn ăn.

a) So sánh phần bánh mỗi bạn ăn với một cái bánh (nhiều hơn, ít hơn hay bằng)

b) >, <, =

\(\frac{4}{{4}}\)    ;     \(\frac{3}{{4}}\)     ;        \(\frac{5}{{4}}\)

c) Lớn hơn, bé hơn hay bằng?

- Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số ........ 1

- Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số ........ 1

- Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số ........ 1

Lời giải

a) Phần bánh của Thu ăn bằng một cái bánh.

Phần bánh của Vân ăn ít hơn một cái bánh.

Phần bánh của Khang ăn nhiều hơn một cái bánh.

b) \(\frac{4}{{4}}\)  = 1   ;    \(\frac{3}{{4}}\) < 1   ;     \(\frac{5}{{4}}\) > 1

c) - Nếu tử số bằng mẫu số thì phân số bằng 1

- Nếu tử số bé hơn mẫu số thì phân số bé hơn 1

- Nếu tử số lớn hơn mẫu số thì phân số lớn hơn 1

Bài 3 trang 51 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Chọn số tự nhiên 7 hoặc 9 thích hợp để thay vào ?

Lời giải

a) \(\frac{7}{{7}}\) = 1        

b) \(\frac{9}{{7}}\) > 1          

c) \(\frac{7}{{9}}\) < 1

Bài 4 trang 51 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Ba bạn Thành, Tú, Phương đọc sách ở thư viện. Thành đọc sách trong \(\frac{3}{{4}}\) giờ; Tú đọc sách trong 1 giờ; Phương đọc sách trong \(\frac{4}{{3}}\) giờ.

a) Thời gian đọc sách ở thư viện của bạn nào nhiều nhất?

b) Thời gian đọc sách ở thư viện của bạn nào ít nhất?

Lời giải

a) Ta có \(\frac{3}{{4}}\) < 1  ;   \(\frac{4}{{3}}\) > 1

Vậy thời gian đọc sách ở thư viện của bạn Phương nhiều nhất.

b) Thời gian đọc sách ở thư viện của bạn Thành ít nhất.

Hoạt động thực tế

Có hai tờ giấy hình chữ nhật bằng nhau, mỗi hình được chia thành các phần bằng nhau.

- Viết các phân số chỉ phần được tô màu ở mỗi hình.

- Dựa vào hình vẽ, so sánh hai phân số đó.

Lớn hơn hay bé hơn?

Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó ........

Lời giải

Phân số chỉ phần được tô màu ở hình 1 là \(\frac{5}{{6}}\)

Phân số chỉ phần được tô màu ở hình 2 là \(\frac{5}{{24}}\)

Quan sát hình vẽ ta thấy \(\frac{5}{{6}}\)\(\frac{5}{{24}}\)

Trong hai phân số có cùng tử số, phân số nào có mẫu số bé hơn thì phân số đó lớn hơn. 

 Sachbaitap.com 

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan