Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Toán 4 Chân trời sáng tạo trang 54 tập 2

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài 1, 2 trang 54SGK Toán 4 tập 2 Chân trời sáng tạo - Bài 67. Cộng hai phân số khác mẫu số. Một xe tải giờ đầu chạy được (frac{2}{{5}}) quãng đường, giờ thứ hai chạy được (frac{3}{{10}}) quãng đường. Hỏi sau hai giờ, xe tải đó chạy được bao nhiêu phần của quãng đường?

Thực hành

Bài 1 trang 54 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Tính.

a) \(\frac{1}{{6}}\) + \(\frac{2}{{3}}\)                                  

b) \(\frac{3}{{5}}\) + \(\frac{9}{{20}}\)                         

c) \(\frac{3}{{8}}\) + \(\frac{3}{{24}}\)

Lời giải

a) \(\frac{1}{{6}}\)+  \(\frac{2}{{3}}\) =  \(\frac{1}{{6}}\) +  \(\frac{4}{{6}}\) =  \(\frac{1+4}{{6}}\) =  \(\frac{5}{{6}}\)

b)  \(\frac{3}{{5}}\) +  \(\frac{9}{{20}}\) =  \(\frac{12}{{20}}\) +  \(\frac{9}{{20}}\) =  \(\frac{12+9}{{20}}\) =  \(\frac{21}{{20}}\)

c)  \(\frac{3}{{8}}\) +  \(\frac{3}{{24}}\) =  \(\frac{9}{{24}}\) +  \(\frac{3}{{24}}\) =  \(\frac{9+3}{{24}}\) =  \(\frac{12}{{24}}\) =  \(\frac{1}{{2}}\)

Luyện tập

Bài 1 trang 54 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Tính.

a)  \(\frac{1}{{3}}\) +  \(\frac{1}{{3}}\) +  \(\frac{1}{{6}}\)    

b)  \(\frac{1}{{6}}\) +  \(\frac{3}{{4}}\) + \(\frac{2}{{12}}\)

c)  \(\frac{19}{{15}}\) + 0 +  \(\frac{11}{{6}}\)

Lời giải

a)  \(\frac{1}{{3}}\) +  \(\frac{1}{{3}}\) + \(\frac{1}{{6}}\)=  \(\frac{2}{{3}}\) +  \(\frac{1}{{6}}\) =  \(\frac{4}{{6}}\) +  \(\frac{1}{{6}}\) =  \(\frac{5}{{6}}\)

b)  \(\frac{1}{{12}}\) +  \(\frac{3}{{4}}\) +  \(\frac{2}{{12}}\) = (\(\frac{1}{{12}}\)+  \(\frac{2}{{12}}\)) + \(\frac{3}{{4}}\) = \(\frac{1}{{4}}\) + \(\frac{3}{{12}}\) = \(\frac{4}{{4}}\) = 1

c) \(\frac{19}{{15}}\) + 0 + \(\frac{11}{{15}}\) = \(\frac{19+11}{{15}}\) = \(\frac{30}{{15}}\) = 2

Bài 2 trang 54 SGK Toán 4 tập 2 - Chân Trời Sáng Tạo

Một xe tải giờ đầu chạy được \(\frac{2}{{5}}\) quãng đường, giờ thứ hai chạy được \(\frac{3}{{10}}\) quãng đường. Hỏi sau hai giờ, xe tải đó chạy được bao nhiêu phần của quãng đường?

Lời giải

Tóm tắt

Giờ đầu: \(\frac{2}{{5}}\) quãng đường

Giờ thứ hai: \(\frac{3}{{10}}\) quãng đường

Sau 2 giờ: ? quãng đường

Bài giải

Sau hai giờ, xe tải đó chạy được số phần của quãng đường là:

\(\frac{2}{{5}}\) + \(\frac{3}{{10}}\) = \(\frac{7}{{10}}\) (quãng đường)

Đáp số: \(\frac{7}{{10}}\) quãng đường

Sachbaitap.com

Bài tiếp theo

Bài viết liên quan