Loigiaihay.com 2023

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Giải Unit 1: This is your doll - SBT Tiếng Anh 3 Family and Friends - CTST

Bình chọn:
4.9 trên 7 phiếu

Giải bài tập Unit 1: This is your doll Sách bài tập tiếng Anh 3 Family and Friends (CTST) các phần: lesson one, Lesson Two, Lesson Three, Lesson Four, Lesson Five, Lesson Six.

Lesson One - Unit 1: This is your doll - SBT Tiếng Anh 3 Family and Friends

1. Listen and color. (Nghe bài nghe và tô màu vào hình vẽ dưới đây.)

Lời giải:

Bài nghe

1. The ball is green. (Quả bóng màu xanh.)

2. The teddy bear is orange. (Con gấu bông màu cam.)

3. The car is red. (Xe oto màu đỏ.)

4. The doll is yellow. (Búp bê màu vàng.)

Các bạn sẽ tô: 

1. Quả bóng màu xanh.

2. Gấu bông màu cam.

3. Ô tô màu đỏ.

4. Búp bê màu vàng.

2. Write. (Viết vào chỗ trống.)

Lời giải:

1. It’s a ball. (Đó là một quả bóng.)

2. It’s a doll.(Đó là một con búp bê.)

3. It’s a car.(Đó là một chiếc xe ô tô.)

4. It’s a teddy bear(Đó là một con gấu bông.)

Lesson Two - Unit 1: This is your doll - SBT Tiếng Anh 3 Family and Friends

 1. Listen to the words. Look at the pictures. Fill in the correct circle. (Nghe các từ trong bài. Nhìn vào các bức tranh. Tô tròn ô chứa đáp án đúng.)

Lời giải:

Bài nghe

 1. This is my car. (Đây là xe ô tô của tôi.)

 2. This is my teddy bear. (Đây là gấu bông của tôi.)

 3. This is your doll. (Đây là búp bê của bạn.)

 4. This is your ball. (Đây là quả bóng của bạn.)

1. B

2. C 

3. C 

4. B 

 2. Listen. Put a check (✔) or a cross (✖) in the box.  (Nghe bài đọc. Điền dấu tích ✔ hoặc dấu ✖ vào ô trống.)

Lời giải: 

Bài nghe

1. This is your doll. (Đây là búp bê của bạn.)

2. This is your teddy bear.  (Đây là gấu bông của bạn.)

3. This is your ball. (Đây là quả bóng của bạn.)

4. This is your car.  (Đây là xe ô tô của bạn.)

Lesson Three - Unit 1: This is your doll - SBT Tiếng Anh 3 Family and Friends

1. Trace. Put a check ✔ or a cross ✖ in the box. (Xem gợi ý trong bài. Điền dấu tích ✔ hoặc dấu ✖ vào trong ô trống.)

Lời giải:

1. This is my doll. (Đây là búp bê của tôi.)

2. This is my train. (Đây là tàu hỏa của tôi.)

3. This is my bike. (Đây là xe đạp của tôi.)

1. ✖             2. ✔            3. ✖

2. Match. (Nối các đáp án đúng với nhau.)

Lời giải: 

1. Bike. (Xe đạp.)

2. Ball. (Trái banh.)

3. Doll. (Búp bê.)

4. Kite. (Con diều.)

5. Train. (Tàu hỏa.)

6. Car. (Ô tô.)

Lesson Four - Unit 1: This is your doll - SBT Tiếng Anh 3 Family and Friends

1. Help Annie find her apple. Connect the correct letters.

(Giúp Annie tìm quả táo của cô ấy. Kết hợp các chữ cái đúng lại với nhau.)

Lời giải:

Apple. (Quả táo.)

2. Match the words to the letters. (Nối các chữ cái lại với nhau để thành các từ.)

Lời giải: 

1. Bat. (Cái gậy.) 

2. Annie. 

3. Apple. (Quả táo.)  

4. Ball. (Quả bóng.)

3. Look at the picture and the letters. Write and say the word. (Nhìn vào bức tranh và các chữ cái. Viết và nói từ đó.)

Lời giải:

1. Ball. (Quả bóng.)

2. Annie.

3. Apple. (Quả bóng.)

4. Bat. (Cái gậy.)

Lesson Five - Unit 1: This is your doll - SBT Tiếng Anh 3 Family and Friends

1. Read again. Fill in the correct circle. (Đọc theo. Điền vào ô tròn đúng.)

My Favorite… 

What’s my favorite toy? 

My favorite one of all? 

My train? My car? 

No – my yellow ball. 

 

What’s my favorite color?  

Yellow, green, or blue? 

Is it yellow? Is it green? 

No – it’s blue. 

 

Nam, age 7 

 

1. What is my favorite toy?

(A) It’s a bike.

(B)  It’s a car.

(C)  It’s a ball.

2. What color is my ball?

(A) It’s yellow.

(B)  It’s blue.

(C)  It’s red.

3. What is my favorite color?

(A) It’s blue.

(B)  It’s red.

(C)  It’s yellow.

Lời giải:

1. C 

2. A

3. A  

Hướng dẫn dịch:

My Favorite… (Sở thích của tôi….)

What’s my favorite toy? (Đồ chơi yêu thích của tôi là gì?)

My favorite one of all? (Một trong những sở thích của tôi?)

My train? My car? (Tàu hỏa của tôi? Ô tô của tôi?)

No – my yellow ball. (Không – là quả bóng vàng của tôi.)

 

What’s my favorite color?  (Màu sắc yêu thích của tôi là gì?)

Yellow, green, or blue? (Vàng, xanh lá cây hay xanh da trời?)

Is it yellow? Is it green? (Có phải là màu vàng? Có phải là màu xanh lá cây?)

No – it’s blue. (Không – là màu xanh da trời.)

 

Nam, age 7 (Nam, 7 tuổi.)


1. What is my favorite toy? (Đồ chơi yêu thích của tôi là gì?)

(A) It’s a bike. (Đó là một chiếc xe đạp.)

(B)  It’s a car. (Đó là một chiếc ô tô.)

(C)  It’s a ball. (Đó là một quả bóng.)

2. What color is my ball? (Quả bóng của tôi có màu gì?)

(A) It’s yellow. (Nó có màu vàng.)

(B)  It’s blue. (Nó có màu xanh da trời.)

(C)  It’s red. (Nó có màu đỏ.)

3. What is my favorite color? (Màu sắc yêu thích của tôi là gì?)

(A) It’s blue. (Là màu xanh da trời.)

(B)  It’s red. (Là màu đỏ.)

(C)  It’s yellow. (Là màu vàng.)

 2. Write the words in the correct box. (Viết các từ vào đúng ô có chứa tiêu đề tương tự.)

Lời giải:

toys

colors

Train

Green

Ball 

Red

Doll 

Yellow

Car

Blue 

Dịch:

 • Train. (Tàu hỏa.)

 • Green. (Màu xanh lá cây.)

 • Red. (Màu đỏ.)

 • Ball. (Quả bóng.)

 • Doll. (Búp bê.)

 • Car. (Ô tô.)

 • Yellow. (Màu vàng.)

 • Blue. (Màu xanh da trời.)

Lesson Six - Unit 1: This is your doll - SBT Tiếng Anh 3 Family and Friends

1. Circle the words. Write the sentence and match. (Khoanh tròn các từ. Viết các câu văn và nối lại sao cho đúng với hình vẽ)

Lời giải:

1. B

2. C

3. D

4. A

Dịch :

1. Thisismybike.

This is my bike. (Đây là xe đạp của tôi.)

2. Openthedoor.

Open the door. (Mở cửa ra.)

3. Thisismyredball.

This is my red ball. (Đây là quả bóng màu đỏ của tôi.)

4. Closethewindow.

Close the window. (Đóng cửa sổ lại.)

2. Circle your toys. Underline your favorite toy. (Khoanh tròn món đồ chơi bạn có. Gạch chân món đồ chơi yêu thích của bạn.)

Lời giải:

3. Draw and write about your toys. (Vẽ và viết về món đồ chơi của bạn.)

Lời giải:

This is my favorite toy(Đây là đồ chơi yêu thích của tôi.)

This is a ball(Đây là một quả bóng.)

My favorite toy is a white ball. (Món đồ chơi yêu thích của tôi là một quả bóng màu trắng.)

Sachbaitap.com 

Bài viết liên quan