Loigiaihay.com 2024

Đã cập nhật bản mới với lời giải dễ hiểu và giải thêm nhiều sách

Xem chi tiết

Language Focus- Unit 5 trang 41 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

Bình chọn:
4 trên 2 phiếu

Hướng dẫn giải Language Focus- Unit 5 trang 41 Sách bài tập (SBT) Tiếng Anh 11

LANGUAGE FOCUS

Exercise 1. Below are the transcriptions of some words. Write the orthographic forms of the words.

Dưới đây là cách đọc một số từ. Viết các dạng đúng của từ

Example: /ai'dia/ -» idea

1./'problam/

2. /pris'kripʃn/

3. /'blʌdi/

4. / 'blaeqkit/

5./'breikdaun/

6. /'pleior/

Hướng dẫn giải
1. problem                    2. prescription                 3. bloody
4. blanket                     5. breakdown                  4. player 

Exercise 2. Choose the best option A, B, C or D to indicate the word that differs from the other three in the position of primary stress.

Chọn đáp án A, B, C hoặc D để chọn ra từ có trọng âm khác với các từ còn lại.

1.

A. direction

B. addition

C. employees

D. luxury

2.

A. necessity

B. importantly

C. literacy

D. redundancy

3.

A. require

B. distance

C.reason

D. project

4.

A. problem

B. research

C. distance

D. workplace

5.

A. because

B. improve

C. common

D. degree

Hướng dẫn giải
1. D    2. C    3. B    4. A    5. C

Exercise 3. Choose one of the verbs in the box to report each of the sentences below.

One has been done for you as an example.

Chọn một động từ để tường thuật lại các câu sau. Câu đầu tiên được lấy làm ví dụ

promise

advise

urge

invite

order

beg

tell

ask

Example: I can’t tell you how important it is for you to give up smoking. He urged me to give up smoking.

  1. You’ve got to lend me some money! Oh, please, please!
  2. Give me your homework.
  3. Please, don’t smoke in my car.
  4. You should give up smoking.
  5. Don’t shoot.

Hướng dẫn giải 

1. He begged me to lend him some money. 

2. The teacher told us to give him our homework. 

3. He asked us not to smoke in his car

4. My dad promised to buy her a ice - cream 

Exercise 4. Put the sentences into reported speech.

Viết lại các câu sau thành câu gián tiếp. 

Example: “Please keep quiet!” the librarian said.

The librarian told them to keep quiet.

“I won’t do it again,” Jane promised.

“Could you lend me your bicycle for a day?” Nam asked Lan.

“Would you like to go with me to the market?” Ha invited Mai.

“Take these medicines and go to bed early,” the doctor said.

“You should stop smoking,” his daddy said.

“Nam is a teacher of Chinese,” Hoa said to Nam.

“Don’t speak loudly,” he said to them.

“Sure, I’ll come back soon,” John promised.

Go out and leave me alone!” She ordered them. 

Hướng dẫn giải 

1. Jane promised not to do it again.

2. Nam asked Lan to lend him her bicycle for a day.

3. Ha invited Mai to go with her to the market.

4. The doctor advised him to take those medicines and go to bed early.

5. His daddy told him to stop smoking.

6. Hoa said (that) Nam was a teacher of Chinese.

7. He told them not to speak loudly.

8. John promised to come back soon.

9. She ordered them to go out and leave her alone.

Bài tiếp theo

Xem lời giải SGK - Tiếng Anh 11 - Xem ngay

>> Học trực tuyến Lớp 11 cùng thầy cô giáo giỏi trên Tuyensinh247.com. Bứt phá điểm 9,10 chỉ sau 3 tháng. Cam kết giúp học sinh lớp 11 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Bài viết liên quan